Connect with us

Ειδησεις απο Καλαματα

Οι «Φίλοι της Βέργας» για την Ανάδειξη μονοπατιών και παρόδιων μνημείων της περιοχής

Kalamata Times

Published

on

Οι «Φίλοι της Βέργας» για την Ανάδειξη μονοπατιών και παρόδιων μνημείων της περιοχής 1

Ανάδειξη μονοπατιών και παρόδιων μνημείων Βέργας

Ο πολιτισμός και η «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξη σε προτεραιότητα

Οι «Φίλοι της Βέργας» και της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας έχουν υποβάλει  φάκελο προς χρηματοδότηση, για την αποκατάσταση και ανάδειξη του καλντεριμιού της Ρόβολας και της Πάνω Βρύσης Βέργας. Συγκεκριμένα, οι «Φίλοι της Βέργας» μέσω σχετικής επιστολής προς τον Δήμο Καλαμάτας, την Π.Ε. Μεσσηνίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου  με τον οποίο προτείνουν την ένταξη πεζοπορικής διαδρομής 10 χλμ στο Περιφερειακό Δίκτυο Μονοπατιών Ταϋγέτου και ταυτόχρονη αποκατάσταση και ανάδειξη των λιθόστρωτων και των παρόδιων μνημείων και με προοπτική επέκτασης των παρεμβάσεων σε ευρύτερο δίκτυο μονοπατιών του Ταϋγέτου. Η Περιβαλλοντική – Πολιτιστική Ένωση Μεσσηνίας παρέλαβε αντίγραφο του υποβληθέντος φακέλου, τον οποίο μελέτησε και από τον οποίο προκύπτει ότι περιέχονται σε ώριμη φάση (προς αίτημα χρηματοδότησης) όλες οι αναγκαίες εγκρίσεις από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  Βέβαια με την ευρεία του έννοια το “οδικό δίκτυο” θα μπορούσε να αφορά και στην ανάδειξη μονοπατιών, διαπιστώνουμε ότι κατηγορίες πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων που εντοπίζονται εκατέρωθεν της πεζοπορικής διαδρομής, όπως εκκλησίες, πετράλωνα, κρήνες, το «Τείχος της Βέργας», δεξαμενές παλαιών δικτύων ύδρευσης – άρδευσης, ελαιοτριβεία, μύλοι, η διατηρητέα κτίρια π.χ. οικία Γεν. Τυπάλδου, δεν περιλαμβάνονται.

 

Οι «Φίλοι της Βέργας»,  έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προωθηθεί η προτεινόμενη παρέμβαση. Ειδικότερα, έχουν μεριμνήσει για τον χαρακτηρισμό του Μονοπατιού 3 και της Πάνω Βρύσης ως μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, για την πλήρη επιστημονική τεκμηρίωσή τους (ιστορική και φωτογραφική τεκμηρίωση, τοπογραφική, χαρτογραφική και φωτογραμμετρική αποτύπωση), και, εσχάτως, για την εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης των δύο μνημείων (έλαβαν εγκρίσεις στις 18/03/2020 και 08/01/2018 αντίστοιχα). Η αρτιότητα του εγχειρήματος αντικατοπτρίζεται στην πρωτοβουλία για τρεις σχετικές (αναβληθείσες λόγω πανδημίας) διεθνείς ημερίδες, πρωτοβουλία η οποία αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο και μεγαλόπνοο όραμα, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες κατευθύνσεις της πολιτισμικής διαχείρισης.

 

Η ένταξη των προαναφερθέντων Δράσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα επιδοτούμενα από την Ε.Ε. είναι αναγκαία γιατί:

 • Τα δύο μνημεία χρήζουν άμεσης προστασίας. Ειδικότερα, το Μονοπάτι 3 έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές λόγω εκσκαφικών εργασιών, από τη διάνοιξη του αμαξιτού δρόμου, κατόπιν μαζικής επιχώσεως (μπαζώματος με ~4.000 τον) και συνεπεία της βλάστησης μεταξύ των λίθων. Συνέργεια βιολογικών και ανθρωπογενών παραγόντων κινδύνου απειλούν τη διατήρηση του καλντεριμιού.
 • Η αποκατάσταση λιθόστρωτου – πλαϊνών ξερολιθιών στο καλντερίμι της Ροβόλας, διορθώνει τα προβλήματα βατότητας που δημιούργησαν οι αυθαίρετες εκσκαφές και επιχώσεις και αποκαθιστά την ιστορική – γεωγραφική και λειτουργική ενότητα της αρχαίας διαδρομής, της “Παλαιάς κοινοτικής Οδού Σέλιτσας”.
 • Η προτεινόμενη περιοχή χαρακτηρίζεται από παρουσία υδάτων, του ζωογόνου στοιχείου που όρισε καθ’ όλη την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας τη θέση και τη μορφή των οργανωμένων κοινωνιών. Οι κρήνες συνεκδοχικά αποτελούσαν ανέκαθεν σημείο συνάντησης, κοινωνικοποίησης, ώσμωσης, ακόμη και ευκαιρία εξόδου για τις γυναίκες των παρελθουσών κοινοτήτων.
 • Στο τμήμα Κ – Ι, λίγο πριν την Πάνω Βρύση, εντοπίζεται και η “Ρούγα” του οικισμού, επιλεγόμενη “πετράλωνο”, ως προσήλιο ξέφωτο – προέκταση του καλντεριμιού και χώρος καθημερινής συγκέντωσης των γερόντων, στην περιοχή της συστάδας 15 αλωνιών στα όρια του οικισμού.
 • Τόσο τα ίδια τα μονοπάτια όσο και τα παρόδια μνημεία είναι σημαντικοί φορείς ιστορικής μνήμης. Το συγκεκριμένο Καλντερίμι αναφέρεται ρητά σε γκραβούρα και κείμενο του Sir William Gell, ως “το μόνο μονοπάτι που οδηγεί στη Σέλιτσα (Sellytza) από αυτή τη μεριά” το 1805 μ.Χ. Και παρέμεινε ως η μόνη προσπέλαση στον πάνω οικισμό έως το 1990 που “έφθασε” στην Πάνω Βρύση ο ασφαλτόδρομος, ενώ τεκμαίρεται η ύπαρξη και η χρήση της “ημιονικής οδού” επί εκατονταετίες (γραπτές ιστορικές αναφορές στη Σέλιτσα από το 14ο μ.Χ. αιώνα, φερόμενο έτος ίδρυσης περί το 800 μ.Χ.).
 • Η εμπειρία δεκαετιών έχει καταδείξει ότι η χρήση ενός μνημείου ταυτίζεται με την προστασία του. Η πρακτική «χρήση=προστασία» ακολουθείται εκτεταμένα και αποτελεσματικά ιδιαίτερα στα αρχαία θέατρα.
 • Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρισμού, που αναμένεται να προσελκύσει η περιοχή μετά την ολοκλήρωση της Δράσης, προσιδιάζουν στο είδος εκείνο τουρισμού, που είναι επιθυμητό για την τοπική ανάπτυξη με ταυτόχρονη διατήρηση της φυσιογνωμίας του Τοπίου.
 • Από τον Νοέμβριο του 2018 οι ξερολιθιές έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των Παγκόσμιων Μνημείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Αναγνωρίστηκε έτσι η μοναδικότητα της τέχνης της δόμησης που χαρακτηρίζει πλήθος περιοχών της χώρας και, εν προκειμένω, το λιθόστρωτο του μονοπατιού, τα τοιχία αντιστήριξης και οριοθέτησής του, τα διατηρούμενα πετράλωνα.
 • Η επιλογή της αποκατάστασης των μνημείων και ανάδειξης της πεζοπορικής διαδρομής ικανοποιεί σειρά στόχων και προτεραιοτήτων χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επί παραδείγματι:
 1. Άμβλυνση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων της χώρας. Είναι σαφές ότι η απομόνωση και εγκατάλειψη, η οποία χαρακτηρίζει ολόκληρους οικισμούς της ανατολικής Μεσσηνίας, έρχεται σε αντιδιαστολή με την ταχύτατη ανάπτυξη που γνωρίζει το δυτικό τμήμα της. Η αποκατάσταση του Καλντεριμιού 3 και η ένταξή του στο Περιφερειακό Δίκτυο Μονοπατιών Ταϋγέτου, ως προνομιακής σύνδεσης της Καλαμάτας με το ορεινό δίκτυο μονοπατιών του Ταϋγέτου, δυνητικά θα συντελέσει σε σταδιακή ανάκαμψη της περιοχής.
 2. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, των συμμετοχικών διαδικασιών, καθώς και μέσω της στήριξης των τοπικών πρωτοβουλιών.
 3. Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού. Σημαντική είναι η διδακτική αξία και η σημειολογία μνημείων όπως οι κρήνες, τα δίκτυα και οι δεξαμενές ύδρευσης – άρδευσης, οι νερόμυλοι – ανεμόμυλοι κλπ.
 4. Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Μέσω της συστηματοποίησης της χρήσης των παραδοσιακών ημιονικών μονοπατιών για τουριστικούς σκοπούς ή για μερική κάλυψη καθημερινών αναγκών των κατοίκων ορεινών οικισμών, συντελεί στην αναβίωση των οικισμών με σεβασμό στο περιβάλλον, στο τοπίο, στη σπάνια χλωρίδα και πανίδα του ορεινού Ταϋγέτου και πραγματώνεται σε μεγάλο βαθμό η συγκεκριμένη επιταγή.

 

Ως Ένωση στηρίζουμε την ένταξη των προτεινόμενων Δράσεων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, καθώς θεωρούμε επιβεβλημένη τη συστηματοποίηση της επένδυσης σε έργα πολιτισμού, τα οποία είναι στενά συνυφασμένα με την προστασία του περιβάλλοντος, έχουν δε τη δυναμική να επαναφέρουν την ισορροπία στη σχέση του ανθρώπου και της κοινωνίας του με τη φύση αλλά και τον επαναπροσδιορισμό του ανθρώπινου μέτρου ως καθοριστικού παράγοντα στη λήψη αποφάσεων, που ενισχύουν και καθιερώνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ειδησεις απο Καλαματα

Στη Θουρία ο Κοσμόπουλος μαζί με μέλη του συνδυασμού του για ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής

Kalamata Times

Published

on

Καλαμάτα Μπροστά στη Δημοτική ενότητα Θουρίας

Καλαμάτα Μπροστά στη Δημοτική ενότητα Θουρίας

Ο συνδυασμός ”Καλαμάτα μπροστά” με επικεφαλής τον Βασίλη Κοσμόπουλο και τους δημοτικούς συμβούλους, επισκέφτηκε, την Παρασκευή 5/6, τη Θουρία και πραγματοποίησε συνάντηση με τους προέδρους και τα μέλη των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας, στα γραφεία της Κοινότητας Θουρίας, στο παλιό Δημαρχείο της περιοχής.

Στην ενημερωτική συνάντηση τέθηκαν από τους προέδρους και τα μέλη και συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των κοινοτήτων όπως:

Αντιπλημμυρικά έργα (Ξερίλας -διοχέτευση των υδάτων στους δρόμους κλπ)

Οι δυσκολίες και τα ” απόνερα ” του έργου του Μορέα

Το έντονο πρόβλημα της ασφάλειας στην περιοχή που βρίσκεται σε έξαρση ( κλοπές, ρευματοκλοπές, αγροτικές κλοπές, κλίμα ανασφάλειας στην περιοχή)

 • Ανάδειξη και η ενίσχυση των εργασιών για την αποκάλυψη του αρχαιολογικού χώρου
 • Καθαρισμός του ποταμού Άριος και η μετατροπή του σε ποτάμι ζωής με ευεργετικές συνέπειες για όλο το Δήμο Καλαμάτας
 • Γήπεδο Θουρίας
 • Κληροδοτήματα
 • Αγροτική οδοποιία
 • Γεωτρήσεις για άρδευση
 • Πυρασφάλεια – Αντιπυρικές ζώνες
 • Σύνδεση με το Βιολογικό
 • Εξάλειψη των μικρών χωματερών
 • Η διάθεση ενός εργάτη Γ.Κ. και αυτοκινήτου για τις άμεσες ανάγκες των χωριών

Αλλά και ιδιαίτερα προβλήματα των χωριών όπως :

 • Η επέκταση του Αστικού ΚΤΕΛ ως την Θουρία..
 • Η αξιοποίηση από την κοινότητα των αποθηκών του ΑΣΟ.
 • Η απομάκρυνση των επικίνδυνων κολόνων μπάσκετ Γυμνάσιο.
 • Ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίρια.
 • Η διαχείριση των σκουπιδιών που έχουν εναποθεθεί στη Θουρία.(μπάλες)
 • Η ανάγκη συνολικής παρέμβασης στην 4η επαρχιακή οδό, το γήπεδο Άμφειας , η ανάπλαση της Κ. Αμφειας,, ο δρόμος Άνω- Κάτω Άμφειας
 • Η ανάγκη δημιουργίας Παιδικής Χαράς, ασφαλτοστρώσεις και ρυθμίσεις κυκλοφορίας στη Μικρομάνη.
 • Η ανάγκη για νερό – ύδρευση.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού Βασίλης Κόσμοπουλος αφού ευχαρίστησε τους προέδρους και τα μέλη για τη συμμετοχή τους και την ενημέρωση δεσμεύτηκε πως ό συνδυασμός θα προχωρήσει στην ομαδοποίηση των ζητημάτων θα τα επεξεργαστεί και θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, θα πιέσει και θα διεκδικήσει την επίλυσή τους.

Έθεσε τις τεχνικές γνώσεις του στη διάθεσή τους και κατέληξε πως οι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού θα αναδείξουν τα προβλήματα στο δημοτικό συμβούλιο.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού που έλκουν την καταγωγή από την περιοχή και συμμετείχαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Θουρίας, Σ. Σταματόπουλος και Δ. Φαβατάς ενημέρωσαν και έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες σε πολλά θέματα που διαχρονικά απασχολούν τις κοινότητες.

Επίσης ο Βασίλης Κοσμόπουλος εξέφρασε την πάγια θέση του πως η κάθε κοινότητα πρέπει να έχει το δικό της μικρό προϋπολογισμό και χρηματοδότηση για αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα.
Ζήτησε να υπάρχει συνεχή ενημέρωση και συνεργασία.

Η βραδιά έκλεισε με καταπληκτικά σουβλάκια στην πλατεία και το εξαίσιο κρασί του αντιπροέδρου.

Μέσα στο μήνα θα πραγματοποιούν αντίστοιχες συναντήσεις με τα συμβούλια των κοινοτήτων Άριος και Αρφαρών.

Καλαμάτα Μπροστά στη Δημοτική ενότητα Θουρίας

Continue Reading

Ειδησεις απο Καλαματα

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος απειλές και προκλήσεις για τη Καλαμάτα

Kalamata Times

Published

on

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος απειλές και προκλήσεις για τη Καλαμάτα 12

Μανώλης Μάκαρης

Η φετινή παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία με σημαντικές προκλήσεις αλλά και σοβαρές απειλές για το περιβάλλον της περιοχής μας.

Συγκεκριμένα:

1.Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε την ανάγκη προστασίας του δημόσιου χώρου και βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος. Ειδικά για την Καλαμάτα η πεζοδρόμηση της Ναυαρίνου αλλά και άλλων πολυσύχναστων οδών (πχ ιστορικό κέντρο) είναι μια σημαντική ευκαιρία για την πόλη μας που θα πρέπει να αξιοποιηθεί δημιουργικά προς όφελος των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της πόλης.

 1. Ο πρόσφατα ψηφισμένος «περιβαλλοντοκτόνος» νόμος ουσιαστικά θέτει σε αμφισβήτηση τις περιοχές Natura αφού με την ζωνοποίηση των περιοχών αυτών δίνεται η δυνατότητα αλλότριων δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές (εξορυκτικές ή μεταλλευτικές δραστηριότητες). Στο Δήμο Καλαμάτας έχουμε δύο προστατευόμενες περιοχές ο Ταΰγετος και το φαράγγι του Νέδοντα.
 2. Στο μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν έχει προκύψει καμία θετική εξέλιξη αφού ενόψει της κεντρικής διαχείρισης δεν γίνονται οι απαιτούμενες προσπάθειες για την ανακύκλωση, την ξεχωριστή συλλογή των οργανικών και την διαλογή στην πηγή με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων να οδηγείται σε δεματοποίηση και εναπόθεση σε όλο και μεγαλύτερη έκταση στην Μαραθόλακκα. Παράλληλα όπως έχουμε αναδείξει μόνο συγκυριακά δεν είναι τα περιστατικά της επιφανειακής ρύπανσης αλλά και ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στην ευρύτερη περιοχή της Μαραθόλακκας.
 3. Η παρουσία της παλιάς λυματολάσπης του βιολογικού ακόμα ρυπαίνει την ευρύτερη περιοχή του ποταμού Άριος και θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό με την κατάλληλη επεξεργασία από την μονάδα λιπασματοποίησης.
 4. Το σημαντικό θέμα ρύπανσης από την λειτουργία των πυρηνελαιουργείων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η παράταξή μας έχει προτείνει την ένταξη της Καλαμάτας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Αστικές Καινοτόμες Δράσεις” για μια βιώσιμη αντιμετώπιση του προβλήματος.
 5. Η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας -λόγω της κλιματικής αλλαγής- επιδεινώνει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας καθιστώντας αβίωτη την ζωή στην πόλη κατά τους θερινούς μήνες και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί  με τη δημιουργία χώρων πρασίνου σε κάθε περιοχή.
 6. Ο νέος θεσμός της ενεργειακής κοινότητας είναι μια θετική δυνατότητα που προσφέρεται για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συλλογικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας.

Συνεπώς υπάρχουν αρκετές απειλές και προκλήσεις για το περιβάλλον μας. Υπάρχουν όμως λύσεις και έχουν αναδειχτεί. Χρειάζεται όμως αγώνας και επαγρύπνηση από όλους γιατί το περιβάλλον δεν αφορά μόνο αυτοδιοικητικές παρατάξεις ή περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά αφορά όλους μας, αφορά τον κάθε πολίτη γιατί αφορά την ίδια μας την ζωή.

 

Μανώλης Μάκαρης

Ιατρός Καρδιολόγος

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Ανοιχτός Δήμος- Ενεργοί Πολίτες»

ΜSc Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Continue Reading

Ειδησεις απο Καλαματα

Καλαμάτα: Πολεοδόμηση Ανατολικής Παραλίας και διάνοιξη της οδού Κρήτης

Kalamata Times

Published

on

Καλαμάτα: Πολεοδόμηση Ανατολικής Παραλίας και διάνοιξη της οδού Κρήτης 13

Πολεοδόμηση Ανατολικής Παραλίας

Θετικές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά το πρώτο στάδιο των διαδικασιών που απαιτούνται για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας της Καλαμάτας, που συνδέεται -μεταξύ άλλων- και με τη διάνοιξη της οδού Κρήτης.

Δείτε αναλυτικότερα στο βίντεο που ακολουθεί:

Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020, αναφέρθηκε στο θέμα, υπογραμμίζοντας ότι εξ’ αρχής τέθηκε ως ένας από τους μεγάλους στόχους – προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.

Η πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, για την έγκριση του φακέλου μελέτης των τευχών δημοπράτησης του έργου σηματοδοτεί, την έναρξη των διαδικασιών Πολεοδόμησης, ανατολικά της απόληξης της οδού Κρήτης στην Ανατολική Παραλία.

Αντικείμενο της υπό εκπόνησης μελέτης είναι η επέκταση και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στην περιοχή της Ανατολικής Παραλίας. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει τη σύνταξη μια σειράς μελετών – εργασιών οι οποίες ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

1)Τοπογραφική Αποτύπωση – Κτηματογράφηση,

2) Πολεοδομική Μελέτη,

3) Μελέτη Πράξης Εφαρμογής,

4) Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για Δόμηση,

5) Μελέτη Οριοθέτησης – Διευθέτησης Υδατορεμάτων και

6) Περιβαλλοντική Μελέτη

Η περιοχή μελέτης οριοθετείται από τις οδούς Ναυαρίνου στο νότιο τμήμα της, Λακωνικής στο Βόρειο, Καρακούση στο δυτικό της τμήμα, ενώ στο ανατολικό της μέρος εφάπτεται με το όριο της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας. Οι προβλεπόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, χρήσεις γης είναι της Γενικής Κατοικίας και του Τουρισμού Αναψυχής.

Η συγκεκριμένη περιοχή, 440 στρεμμάτων, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη της Καλαμάτας καθώς περιλαμβάνει το τελευταίο τμήμα του ανατολικού παραλιακού μετώπου της πόλης που δεν έχει ακόμα οργανωθεί πολεοδομικά. Η ολοκλήρωση της χάραξης και διάνοιξης της οδού Κρήτης θα δώσει τη δυνατότητα της αποσυμφόρησης της παραλιακής οδού Ναυαρίνου (ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες) και της ενίσχυσης και επέκτασης των χρήσεων αναψυχής, αθλητισμού και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω θέμα έχει ενταχθεί στην Η.Δ. της 11ης/2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. με τίτλο: «Έγκριση τευχών Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης για την «Αποτύπωση – Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Πράξη Εφαρμογής, Γεωλογική Μελέτη, Οριοθέτηση Ρεμάτων, Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχής Επέκτασης Ρυμοτομικού Σχεδίου Ανατολικής Παραλίας Δήμου Καλαμάτας» και επιλογής της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».

Continue Reading

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ