Connect with us

Ειδησεις απο Καλαματα

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος συναντήθηκε με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος συναντήθηκε με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων 1

Ο νέος Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος συναντήθηκε την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019, παρουσία του Γιώργου Φάβα, πλειοψηφούντος Δημοτικού Συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος Δημάρχου, ο οποίος υπογράφει τη σχετική πρόσκληση και υπηρεσιακών παραγόντων, με επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και εκπροσώπους τους, εν όψει της ειδικής συνεδρίασης των δημαιρεσιών για τη νέα δημοτική περίοδο 2019 – 2023, δηλαδή της εκλογής από το Δημοτικό Συμβούλιο των:

– μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου,
– μελών της Οικονομικής Επιτροπής και
– μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

που θα διεξαχθούν την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο ιστορικό Δημαρχείο.

Ειδησεις απο Καλαματα

Η Οικονομάκου επισκέφτηκε και ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη Θουρία

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Μαρία Οικονομάκου - Θουρία

Μαρία Οικονομάκου – Θουρία

Ε­πί­σκε­ψη  στη Το­πι­κή Κοι­νό­τη­τα Θου­ρί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σε η ε­πι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ξε­κι­νά­με» Μα­ρί­α Οι­κο­νο­μά­κου συ­νο­δευ­ό­με­νη α­πό το δη­μο­τι­κό σύμ­βου­λο Λε­ω­νί­δα Λιά­ππα όπου εί­χε συ­νάν­τη­ση με τον πρό­ε­δρο της Κοι­νό­τη­τας Κων­σταν­τί­νο Κυ­ρι­α­κό­που­λο.

Μαρία Οικονομάκου - Θουρία

 

Ο κ. Κυ­ρι­ακό­που­λος ε­νη­μέ­ρω­σε α­να­λυ­τι­κά την κα Οι­κο­νο­μά­κου για τα προ­βλή­μα­τα της Θου­ρί­ας και συγκεκριμένα:  την πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τα που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, το ρέ­μα των Α­γί­ων Θε­ο­δώ­ρων από το οποίο φαίνεται να απειλείται η περιοχή καθώς ένα τμήμα του, έχει κλείσει από φερτά υλικά, το γή­πε­δο της Θου­ρί­ας, τους σκου­πι­δό­το­πους, την κοι­νο­τι­κή και α­γρο­τι­κή ο­δο­ποι­ί­α που βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, την α­ξι­ο­ποί­η­ση του πα­λαι­ού Γυ­μνα­σί­ου Θου­ρί­ας, τη δι­ά­νοι­ξη δα­σι­κών δρό­μων, καθώς  και για το αίτημα για κα­τα­σκευ­ή στον ΑΣΟ, α­θλη­τι­κών εγ­κα­τα­στά­σε­ων .

Στη συνέχεια με­τέ­βη­σαν επιτόπου και εί­δαν α­πό κον­τά τα δι­α­χρο­νι­κά προ­βλή­μα­τα που δυ­σκο­λεύ­ουν την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα των δη­μο­τών της Θου­ρί­ας.

Μαρία Οικονομάκου - Θουρία

Η κα Οι­κο­νο­μά­κου σε δή­λω­σή της με­τά την συ­νάν­τη­ση τό­νι­σε: «Σή­με­ρα ο συν­δυα­σμός «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ξε­κι­νά­με», ξε­κι­νά α­πό την Θου­ρί­α, σει­ρά ε­πι­σκέ­ψε­ων που θα έ­χει με ό­λους τους προ­έ­δρους των Δη­μο­τι­κών Κοι­νο­τή­των. Κα­τα­γρά­φου­με σε συ­νερ­γα­σί­α με τους προ­έ­δρους ό­λα τα με­γά­λα προ­βλή­μα­τα που αν­τι­με­τω­πί­ζουν οι μό­νι­μοι κά­τοι­κοι και θα προ­σπα­θή­σου­με να τα φέ­ρου­με στην ε­πι­φά­νεια για την ε­πί­λυ­σή τους. Ο συν­δυα­σμός μας άλ­λω­στε γι’ αυ­τό δη­μι­ουρ­γή­θη­κε, για να εί­ναι πάν­τα δί­πλα στα κα­θη­με­ρι­νά προ­βλή­μα­τα των δη­μο­τών μας.

Ό­σον α­φο­ρά στην ση­με­ρι­νή μου ε­πί­σκε­ψη στην Θου­ρί­α, έ­χω να δη­λώ­σω, ό­τι θα προ­σπα­θή­σω να α­να­δεί­ξω ε­γώ και οι συ­νερ­γά­τες μου τα προ­βλή­μα­τα στα ο­ποί­α έ­γι­να α­πο­δέ­κτης. Άλ­λω­στε με­ρι­κά α­πό αυ­τά τα έ­χου­με φέ­ρει ή­δη στο δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο με τη μορ­φή ε­ρω­τή­σε­ων, ό­πως το γή­πε­δο που έχει μετατραπεί σε βοσκότοπο καθώς και την α­ξι­ο­ποί­η­ση του εμ­βλη­μα­τι­κού κτι­ρί­ου του πα­λαι­ού Γυ­μνα­σί­ου της Θου­ρί­ας, το ο­ποί­ο αυ­τή τη στιγ­μή εί­ναι υ­πό κα­τάρ­ρευ­ση».

Μαρία Οικονομάκου - Θουρία Μαρία Οικονομάκου - Θουρία

Συνέχεια ανάγνωσης

Ειδησεις απο Καλαματα

Άμεση ενίσχυση του πολιτισμού

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Νίκος Χριστόπουλος

Νίκος Χριστόπουλος για ενίσχυση του πολιτισμού

Η τριετής χρηματοδότηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, από τον τέως υπουργό Αλέξη Χαρίτση, με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, αποτέλεσε σημαντική παράμετρο για την βιωσιμότητά του και οικονομική ανάσα για τον Δήμο Καλαμάτας, ενώ παράλληλα προσέφερε την ευχέρεια της έγκαιρης προετοιμασίας και της διεξαγωγής του σε συγκεκριμένο πλαίσιο.

Ασφαλώς και η ανακοίνωση της απόφασης για τη διοργάνωση και του φετινού φεστιβάλ χορού αποτελεί ενθαρρυντικό νέο, έστω και με μειωμένο προϋπολογισμό κατά 90 000€. Ωστόσο πρόκειται για την αισίως τρίτη συνεχόμενη χρηματοδότηση των 400 000€, μετά από την οποία πιθανόν ελλοχεύει ο κίνδυνος της οικονομικής αβεβαιότητας, εάν δεν εξασφαλιστεί η ανανέωση της κρατικής επιχορήγησης για την επόμενη τριετία. Σε αυτό το σημείο είναι ανησυχητική η αδράνεια που εμφατικά παρουσιάζεται από τη νέα δημοτική αρχή, ενώ θα έπρεπε να είναι πρωταρχικός της στόχος. Πόσο μάλλον, αν ληφθεί υπ’ όψιν η απροσδόκητη στάση της επίσης νέας περιφερειακής αρχής, καθώς στο παρελθόν ο νυν Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ως Δήμαρχος Καλαμάτας, στηλίτευε δικαίως την απουσία της Περιφέρειας εφόσον το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, ως η μοναδική καλλιτεχνική εκδήλωση με έντονη πολιτισμική εξωστρέφεια παρείχε το ανάλογο κύρος στην Καλαμάτα και την Πελοπόννησο. Παραδόξως, το φεστιβάλ χορού δεν βρίσκεται στις προτιμήσεις των πολιτιστικών επιχορηγήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2020!

Ο πολιτισμός και ο τουρισμός αποτελούν τους σημαντικότερους, και αλληλένδετους, πυλώνες αειφόρου ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες που επιλέγουν να επενδύσουν πόρους στην προβολή τους. Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κινητοποιούν μια σειρά επιχειρήσεων και εργαζομένων και διατηρούνται οι θέσεις απασχόλησης. Συμβάλλουν σημαντικά στην δημιουργική ενασχόληση των νέων ανθρώπων, παράγουν καινοτομίες λειτουργώντας ταυτόχρονα ως μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Συνεπώς είναι προφανής και επιτακτική η ανάγκη-όσο ποτέ άλλοτε-στήριξης των πολιτιστικών φορέων της πόλης, (όπως η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη, το διεθνές Φεστιβάλ Δρόμου, οι Διεθνείς Ημέρες Μουσικής, το Διεθνές Φεστιβάλ Βιντεοτέχνης «ΜΗΔΕΝ» κοκ), και η δωρεάν διάθεση υπαίθριων χώρων για συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις ή εικαστικές εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο ή συμβολικό αντίτιμο για το κοινό. Τηρώντας πάντοτε τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Στις δύσκολες περιστάσεις που βιώνουμε, Δήμος και Περιφέρεια οφείλουν να σταθούν εμπράκτως δίπλα στο δημότη, κυρίως επειδή διαχρονικά τέχνη και πολιτισμός αποτελούν το ασφαλές καταφύγιο σε όλους μας.

Νίκος Χριστόπουλος
τ. Σύμβουλος Τ.Κ Ασπροχώματος
τ. Μέλος Δ.Σ ΦΑΡΙΣ
Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες

Συνέχεια ανάγνωσης

Ειδησεις απο Καλαματα

Στον Δήμαρχο ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας για την επαναλειτουργία της αγοράς

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Στον Δήμαρχο ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας για την επαναλειτουργία της αγοράς 10

Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας

Η επαναλειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και η επιστροφή στην οικονομική κανονικότητα, απασχόλησαν συνάντηση του Δημάρχου Θ. Βασιλόπουλου με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Λ. Ψιλάκη και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 στο ιστορικό Δημαρχείο και έγινε σε πολύ καλό κλίμα, καθώς η συνεργασία του Δήμου με τους εμπόρους παραμένει εξαιρετική διαχρονικά.

Ο Δήμαρχος, αφού άκουσε τους προβληματισμούς του εμπορικού κόσμου, τόνισε ότι ο Δήμος στο μέτρο των δυνατοτήτων του, έχει ήδη στηρίξει τους επαγγελματίες με μέτρα και αποφάσεις που έχει λάβει και θα συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή και το επόμενο διάστημα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ