Connect with us

Ειδήσεις απο Μεσσηνία

Λεωνίδας Λιάππας: Πρόταση για Κατασκευή ποδηλατικής διαδρομής στον ποταμό Άρι

Ανέβηκε

στις

σκουπιδια Μι­κρο­μά­νη έ­ως το Α­ρι­ο­χώ­ρι
Κοινοποιησέ το

https://www.navarinochallenge.com/https://dimiourgikiprotovoulia.gr/

Λεωνίδας Λιάππας ποδηλατικής διαδρομής στον Άρι

Τον σχε­δια­σμό και την υ­λο­ποί­η­ση πε­ρι­α­στι­κής πο­δη­λα­τι­κής δι­α­δρο­μής σε ό­λο το μή­κος του πο­τα­μού Ά­ρι, πρό­τει­νε με ε­ρώ­τη­ση που κα­τέ­θε­σε στην συ­νε­δρί­α­ση του  Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Κα­λα­μά­τας, ο δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Λιά­ππας Λε­ω­νί­δας.

Ο κ. Λιά­ππας τό­νι­σε ό­τι ο πο­δη­λα­τό­δρο­μος αυ­τός θα  ε­νώ­νει τις δι­ερ­χό­με­νες δη­μο­τι­κές κοι­νό­τη­τες και θα α­να­δει­κνύ­ει τα αρ­χαι­ο­λο­γι­κά μνη­μεί­α της πε­ρι­ο­χής.  Ε­πί­σης πρό­τει­νε να κα­τα­σκευα­στούν πρό­τυ­πα θε­μα­τι­κά πε­ρι­βαλ­λον­τι­κά πάρ­κα για τη δη­μι­ουρ­γί­α οι­κο­λο­γι­κής συ­νεί­δη­σης αλ­λά και την εκ­μά­θη­ση της βι­ο­ποι­κι­λό­τη­τας του πο­τα­μού.

Τέ­λος ε­πε­σή­μα­νε ό­τι ε­πι­βάλ­λε­ται η εμ­βά­θυν­ση και ο κα­θα­ρι­σμός του πο­τα­μού ει­δι­κά στο κομ­μά­τι α­πό τη Μι­κρο­μά­νη έ­ως το Α­ρι­ο­χώ­ρι το­νί­ζον­τας ό­τι τα τε­λευ­ταί­α 15 χρό­νια δεν έ­χει γί­νει κα­μί­α πα­ρέμ­βα­ση.

σκουπιδια Μι­κρο­μά­νη έ­ως το Α­ρι­ο­χώ­ρι

Α­κο­λου­θεί η πλή­ρης ε­ρώ­τη­ση:

κ. Πρό­ε­δρε,

Ο Ά­ρις πο­τα­μός δι­α­σχί­ζει το Δή­μο Κα­λα­μά­τας για 15 πε­ρί­που χι­λι­ό­με­τρα, α­πό τις πη­γές έ­ως την εκ­βο­λή του.

Η α­ξί­α του Ά­ρι εί­ναι με­γά­λη, κα­θώς πρό­κει­ται ό­χι μό­νο για κοι­τί­δα βι­ο­ποι­κι­λό­τη­τας και υ­δά­τι­νο φο­ρέ­α, αλ­λά εί­ναι α­πό τους λί­γους πο­τα­μούς στην Ελ­λά­δα που εί­ναι πλεύ­σι­μοι.

Αυ­τή τη στιγ­μή ο πο­τα­μός Ά­ρις βρί­σκε­ται σε α­πελ­πι­στι­κή κα­τά­στα­ση κα­θώς έ­χει κα­τα­στεί χώ­ρος ε­να­πό­θε­σης α­πορ­ριμ­μά­των, μπα­ζών, ψό­φι­ων ζώ­ων, αλ­λά και αυ­θαί­ρε­της δό­μη­σης στις ό­χθες του.

Μι­κρο­μά­νη έ­ως το Α­ρι­ο­χώ­ριΑυ­τή την κα­τά­στα­ση που πα­ρου­σιά­ζει ο πο­τα­μός πρέ­πει να την α­να­τρέ­ψου­με και να τον α­ξι­ο­ποι­ή­σου­με. Προ­τεί­νω στη δη­μο­τι­κή αρ­χή να σχε­δια­στεί και να υ­λο­ποι­η­θεί πε­ρι­α­στι­κή πο­δη­λα­τι­κή δι­α­δρο­μή σε ό­λο το μή­κος του πο­τα­μού, ό­που θα ε­νώ­νει τις δι­ερ­χό­με­νες δη­μο­τι­κές κοι­νό­τη­τες και θα α­να­δει­κνύ­ει τα αρ­χαι­ο­λο­γι­κά μνη­μεί­α της πε­ρι­ο­χής, ό­πως τα λου­τρά στην Άν­θεια κ.ο.κ.  Ε­πί­σης προ­τεί­νω κα­θ’ ό­λη τη δι­α­δρο­μή να κα­τα­σκευα­στούν πρό­τυ­πα θε­μα­τι­κά πε­ρι­βαλ­λον­τι­κά πάρ­κα, για τη δη­μι­ουρ­γί­α οι­κο­λο­γι­κής συ­νεί­δη­σης αλ­λά και την εκ­μά­θη­ση της βι­ο­ποι­κι­λό­τη­τας του πο­τα­μού .

Με αυ­τό τον τρό­πο θα α­να­δεί­ξου­με μια α­πό τις πιο υ­πο­βαθ­μι­σμέ­νες πε­ρι­ο­χές του Δή­μου μας, ε­νώ θα φέ­ρει ζων­τά­νια και πά­λι στην πε­ρι­ο­χή. Ε­πί­σης θα κα­τα­στεί για τις οι­κο­γέ­νει­ες και για τους πο­δη­λά­τες μια α­σφα­λής και ξε­χω­ρι­στή δι­α­δρο­μή μέ­σα στην φύ­ση. Ε­πι­ση­μαί­νω ό­τι ο Δή­μος Καρ­δί­τσας, έ­νας πρω­το­πό­ρος Δή­μος στη δη­μι­ουρ­γί­α πο­δη­λα­το­δρό­μων, έ­χει δη­μι­ουρ­γή­σει α­πό το 2004 πε­ρι­α­στι­κό πο­δη­λα­τό­δρο­μο 10 χι­λι­ο­μέ­τρων που ε­νώ­νει την πό­λη με τα χω­ριά.

Κα­τό­πιν τού­των ε­ρω­τώ τη δη­μο­τι­κή αρ­χή ε­άν προ­τί­θε­ται να κά­νει α­πο­δε­κτή την πα­ρα­πά­νω πρό­τα­ση.

Ο Ε­ρω­τών

Λε­ω­νί­δας Δ. Λιά­ππας

https://dimiourgikiprotovoulia.gr/https://dinamidimiourgias.gr/https://stoupass.gr/ΔΡΑΚΟΥsesamisesamiikoniokafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

AddUrl.gr | Κατάλογος Ιστοσελίδων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ