Connect with us

Ειδησεις απο Καλαματα

Ερωτήσεις Λ. Λιάππα για τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών δρόμου και κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Θουρία

Ανέβηκε

στις

ερωτήσεις λ. λιάππα για τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών δρόμου και κατασκευή κυκλικού κόμβου στην θουρία 1
Κοινοποιησέ το

τυροπωλείον delicatessen

Δύο ερωτήσεις κατέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ξεκινάμε» Λιάππας Λεωνίδας,  στην συνεδρίαση της 4 Οκτωβρίου 2021.

Συγκεκριμένα ο κ. Λιάππας στην πρώτη ερώτηση ζήτησε να ενημερωθεί τι έ­χει πρά­ξη η δημοτική αρχή σε Ερώτηση – Πρόταση που είχε καταθέσει πριν ένα χρόνο για την το­πο­θέ­τη­ση η­λια­κών φω­τι­στι­κών δρό­μου, σε Συ­νοι­κί­ες, Κοι­νό­τη­τες και Πάρ­κα που πα­ρα­τη­ρεί­ται έλ­λει­ψη φω­τι­σμού.

Ο ερωτών τόνισε ότι η υλοποίηση της πρότασής του θα επιφέρει  εν πολ­λοίς την εμπέδωση του αισθήματος  α­σφά­λειας των δη­μο­τών και την ε­ξοι­κο­νο­μή­σει χρη­μάτων α­πό την εγ­κα­τά­στα­ση και την κα­τα­νά­λω­ση ρεύ­μα­τος. Ε­πί­σης επεσήμανε ότι: «υ­λο­ποι­ών­τας αυ­τή την πρό­τα­ση θα κά­νου­με έ­να ση­μαν­τι­κό βή­μα στη δι­εκ­δί­κη­ση για έν­τα­ξη στις «100 κλι­μα­τι­κά ου­δέ­τε­ρες πό­λεις έ­ως το 2030», κα­θώς στρέ­φου­με το Δή­μο μας σε κα­θα­ρές μορ­φές ε­νέρ­γειας».

Στην 2η ερώτηση ο κ. Λιάππας ζήτησε να κα­τα­σκευα­σθεί κυ­κλι­κός κόμ­βος στην Τ.Κ. Θου­ρί­ας, στο ύ­ψος του Praktiker, στην δι­α­σταύ­ρω­ση της νέ­ας με την πα­λαι­ά Ε­θνι­κή Ο­δό.

Ο ερωτών τόνισε ότι: «Πα­ρό­τι η κυ­κλο­φο­ρί­α ρυθ­μί­ζε­ται με φω­τει­νούς ση­μα­το­δό­τες το τε­λευ­ταί­ο δι­ά­στη­μα πα­ρα­τη­ρούν­ται πολ­λά τρο­χαί­α α­τυ­χή­μα­τα και σω­ρεί­α πα­ρα­βά­σε­ων του Κ.Ο.Κ. α­πό α­να­στρο­φές ο­χη­μά­των που ελ­λο­χεύ­ουν τον κίν­δυ­νο σο­βα­ρού τρο­χαί­ου α­τυ­χή­μα­τος και δυ­σκο­λεύ­ει τους πε­ρί­οι­κους να κα­τευ­θυν­θούν με α­σφά­λεια στις οι­κί­ες τους και στα κτή­μα­τά τους.»

Τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών δρόμου σε Συ­νοι­κί­ες, Κοι­νό­τη­τες και Πάρ­κα που παρατηρείται έλλειψη φωτισμού”

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Ε­πα­νέρ­χο­μαι σή­με­ρα σε ε­ρώ­τη­ση που εί­χα κα­τα­θέ­σει πριν 1 χρό­νο,  για την το­πο­θέ­τη­ση η­λια­κών φω­τι­στι­κών δρό­μου, σε Συ­νοι­κί­ες, Κοι­νό­τη­τες και Πάρ­κα που πα­ρα­τη­ρεί­ται έλ­λει­ψη φω­τι­σμού.

Ό­πως εί­χα ε­πι­ση­μά­νει τα η­λια­κά φω­τι­στι­κά το­πο­θε­τούν­ται ο­που­δή­πο­τε και η  εγ­κα­τά­στα­σή τους δεν α­παι­τεί υ­πο­δο­μή κα­να­λι­ών δι­έ­λευ­σης κα­λω­δί­ων και εί­ναι ι­δι­αί­τε­ρα φι­λι­κά προς το πε­ρι­βάλ­λον.

Με αυ­τό τον τρό­πο θα εμ­πε­δω­θεί εν πολ­λοίς το αί­σθη­μα α­σφά­λειας των δη­μο­τών μας και ο Δή­μος θα ε­ξοι­κο­νο­μή­σει χρή­μα­τα τό­σο α­πό την εγ­κα­τά­στα­ση ό­σο και α­πό την κα­τα­νά­λω­ση ρεύ­μα­τος.

Ε­πί­σης υ­λο­ποι­ών­τας αυ­τή την πρό­τα­ση θα κά­νου­με έ­να ση­μαν­τι­κό βή­μα στη δι­εκ­δί­κη­ση για έν­τα­ξη στις «100 κλι­μα­τι­κά ου­δέ­τε­ρες πό­λεις έ­ως το 2030», κα­θώς στρέ­φου­με το Δή­μο μας σε κα­θα­ρές μορ­φές ε­νέρ­γειας.

Κα­τό­πιν τού­τον ε­ρω­τώ τη δη­μο­τι­κή αρ­χή:

Τι έ­χετε πρά­ξη σ’ αυ­τό το χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα για την υ­λο­ποί­η­ση αυ­τής της πρό­τα­σης; Και ποι­α βή­μα­τα θα α­κο­λου­θή­σετε στο προ­σε­χή χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα;

 Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Θουρία.

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια οι ι­σό­πε­δοι κυ­κλι­κοί κόμ­βοι βρί­σκουν ευ­ρεί­α ε­φαρ­μο­γή τό­σο σε α­στι­κό ό­σο και σε υ­πε­ρα­στι­κό πε­ρι­βάλ­λον. Τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα που προ­σφέ­ρουν σε θέ­μα­τα κυ­κλο­φο­ρια­κής ι­κα­νό­τη­τας, ο­δι­κής α­σφά­λειας και αι­σθη­τι­κής α­να­βάθ­μι­σης, τους κά­νουν να υ­περ­τε­ρούν έ­ναν­τι των υ­πό­λοι­πων κα­τη­γο­ρι­ών δι­α­σταυ­ρώ­σε­ων, ση­μα­το­δο­τού­με­νων και μη.

Με την πα­ρού­σα ε­ρώ­τη­ση προ­τεί­νω να κα­τα­σκευα­σθεί κυ­κλι­κός κόμ­βος στην Τ.Κ. Θου­ρί­ας, στο ύ­ψος του Praktiker, στην δι­α­σταύ­ρω­ση της νέ­ας με την πα­λαι­ά Ε­θνι­κή Ο­δό.

Πα­ρό­τι η κυ­κλο­φο­ρί­α ρυθ­μί­ζε­ται με φω­τει­νούς ση­μα­το­δό­τες το τε­λευ­ταί­ο δι­ά­στη­μα πα­ρα­τη­ρούν­ται πολ­λά τρο­χαί­α α­τυ­χή­μα­τα και σω­ρεί­α πα­ρα­βά­σε­ων του Κ.Ο.Κ. α­πό α­να­στρο­φές ο­χη­μά­των που ελ­λο­χεύ­ουν τον κίν­δυ­νο σο­βα­ρού τρο­χαί­ου α­τυ­χή­μα­τος.

Ε­πί­σης το πα­ρόν κα­θε­στώς δυ­σκο­λεύ­ει τους πε­ρί­οι­κους να κα­τευ­θυν­θούν με α­σφά­λεια στις οι­κί­ες τους και στα κτή­μα­τά τους.

Ό­πως προ­εί­πα η κα­τα­σκευ­ή ε­νός κυ­κλι­κού κόμ­βου θα ε­πι­λύ­σει τα προ­α­να­φε­ρό­με­να προ­βλή­μα­τα κα­θώς η δι­α­τή­ρη­ση χα­μη­λών τα­χυ­τή­των θα μεί­ω­ση στο ελάχιστο την εμ­πλο­κή σο­βα­ρών α­τυ­χη­μά­των και θα γί­νε­ται με α­σφά­λεια η με­τα­κί­νη­ση των πε­ρι­οί­κων.

Κα­τό­πιν τού­των ε­ρω­τώ τη δη­μο­τι­κή αρ­χή:

Εί­ναι στις προ­θέ­σεις σας να κα­τα­σκευα­στεί ά­με­σα ο κυ­κλι­κός κόμ­βος;

 

Ο Ερωτών

Λιάππας Δ. Λεωνίδας

Δημοτικός Σύμβουλος

kafemauroeidiskafemauroeidiskafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ