Connect with us

Ειδήσεις απο Μεσσηνία

Αυτά είναι τα μέτρα λειτουργίας των ιερών ναών από 17 Μαΐου

Ανέβηκε

στις

αυτά είναι τα μέτρα λειτουργίας των ιερών ναών από 17 μαΐου 1
Κοινοποιησέ το

τυροπωλείον delicatessen

Λειτουργία ιερών ναών – Κορονοϊος

Τα μέτρα που θα ισχύσουν για την λειτουργία των Ιερών Ναών από την Κυριακή 17 Μαΐου μέχρι της 5 Ιουνίου έκανε γνωστά σήμερα 15 Μαΐου, ο ΣεβΜητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομος σε συνέντευξη τύπου.

Στην εγκύκλιο που απέστειλε προς τις Ιερές Μητροπόλεις η Διαρκής Ιερά σύνοδος αναφέρονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποφυγή του συνωστισμού των πιστών και την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού.

Να αναφερθεί ότι τα παρακάτω μέτρα ισχύουν για όλους τους Ενοριακούς, Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, Ιδρυματικούς κ.λπ. Ιερούς Ναούς, τα Μητροπολιτικά και Ενοριακά Παρεκκλήσια, τις Ιερές Μονές και τα Ησυχαστήρια.

1) Κατά τήν εἴσοδο στόν Ἱερό Ναό θά ἐφαρμόζεται σύστημα ἐλεγχόμενης ἀναμονῆς τῶν πιστῶν γιά τήν ἀποφυγή συνωστισμοῦ καί εἶναι ἀπαραίτητη ἡ τήρηση τῆς ἀποστάσεως τοῦ ἑνός καί ἡμίσεoς (1,5) μέτρου μεταξύ ὅσων ἀναμένουν καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση ἑνός καί ἡμίσεoς (1,5) μέτρου μεταξύ τους, μέ τήν ἐπιφύλαξη ὅτι σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ἡ ἐπιφάνεια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (στόν ὁποῖο δέν συμπεριλαμβάνονται οἱ βοηθητικοί χῶροι) ὑπερβαίνει τά πεντακόσια (500) τ.μ., ὡς μέγιστος ἀριθμός παρευρισκομένων ὁρίζεται ἀπό τόν Νόμο ὁ ἀριθμός τῶν πενήντα (50) προσώπων.

2) Πρός τόν σκοπό τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν πιστῶν πρέπει νά ἀναρτηθοῦν στούς Πίνακες Ἀνακοινώσεων τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἤ καί στίς ὑφιστάμενες ἰστοσελίδες τους στό διαδίκτυο: α) τό ὡράριο τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, β) τό ὡράριο κατά τό ὁποῖο ὁ Ἱερός Ναός παραμένει ἀνοικτός γιά τήν προσέλευση τῶν πιστῶν καί γ) ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά παρευρίσκονται ταυτόχρονα ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ, σύμφωνα μέ ὅσα ὁρίζονται παραπάνω. Οἱ κωδωνοκρουσίες  ἐπιτρέπονται σύμφωνα μέ τό ἰσχύον πρόγραμμα.

3) Τό ἐξουσιοδοτημένο πρόσωπο πού θά ἐφαρμόζει τόν ἔλεγχο ἀναμονῆς στίς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν συνιστᾶται νά φέρει τά ὑπό τοῦ νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια κ.λπ.).

4) Στίς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν πρέπει νά λαμβάνεται μέριμνα, ὥστε νά ὑφίστανται σταθμοί ἀντισηπτικῶν/                              ἀπολυμαντικῶν, προκειμένου ὅσοι πιστοί εἰσέρχονται σ’ αὐτούς νά τηροῦν ἀπαραίτητα τήν ὑποχρεωτική γιά ὅλους διαδικασία ἀπολύμανσης τῶν χεριῶν.

5) Ὅπου ὑπάρχει δυνατότητα, προτείνεται ἡ χρήση διαφορετικῶν θυρῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ γιά τήν εἴσοδο καί ἔξοδο τῶν πιστῶν. Στίς ἐξόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν πρέπει νά τοποθετηθοῦν ὑποχρεωτικά εἰδικοί κάδοι γιά τήν ἀπόρριψη χρησιμοποιηθέντος ἐξοπλισμοῦ ὑγιεινῆς.

6) Τυχόν περισσότεροι ἀπό ὅσους πιστούς ἐπιτρέπεται νά εἰσέλθουν ἐντός των Ἱερῶν Ναῶν, νά παραμένουν στόν προαύλιο χῶρο αὐτῶν προσευχόμενοι καί τηρώντας τήν ἀπόσταση τοῦ 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ἀφοῦ θά ἔχουν ἀνοιχθεῖ τά ἐξωτερικά μεγάφωνα κατά τίς ὥρες καί στό ἐπίπεδο ἐκπομπῆς ἤχου πού ἐπιτρέπονται ἀπό τήν κείμενη νομοθεσία.

7) Νά παραμείνει ἡ διευθέτηση τοῦ χώρου κάθε Ἱεροῦ Ναοῦ πρός τόν σκοπό τῆς παρουσίας πιστῶν, σύμφωνα μέ τήν παραπάνω ἀναλογία ἑνός προσώπου ἀνά δέκα (10) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση ἑνός καί ἡμισεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Ὅπου ὑπάρχει τέτοια δυνατότητα, κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ παραμονή ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν μόνο ὅσων καθισμάτων προβλέπονται, τοποθετημένων στίς ἀνάλογες μεταξύ τους ἀποστάσεις καί ἡ ἀπόσυρση τῶν ὑπολοίπων ἐκτός τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

8) Ὅσοι πιστοί ἀνήκουν στίς ὑγειονομικά εὐπαθεῖς ὁμάδες (ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς πού πάσχουν ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα  ἤ σακχαρώδη διαβήτη  ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, ἀνοσοκατεσταλμένοι), πρέπει νά ἀποφύγουν τήν ἔξοδο ἀπό τό σπίτι, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τους. Ἐάν ἐπιθυμοῦν τήν κατ’ οἶκον ἐξυπηρέτηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀναγκῶν τους, δύνανται οἱ Ἱερεῖς λαμβάνοντας τά ἀπαραίτητα μέτρα προφυλάξεως, νά ἐπιτελοῦν τό ποιμαντικό τους καθῆκον.

9) Κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στόν Ἱερό Ναό, οἱ πιστοί, μέ προσωπική τους εὐθύνη καί μέριμνα, συνιστᾶται νά φέρουν προστατευτική μάσκα, τήν ὁποία ἀσφαλῶς καί θά ἀφαιροῦν προσερχόμενοι στήν Θεία Μετάληψη.

10) Κατά τήν προσέλευση στήν Θεία Μετάληψη πρέπει νά τηροῦνται μέ ἀκρίβεια οἱ ἀποστάσεις μεταξύ τῶν πιστῶν. Ἐπίσης, κατά τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου, τοῦ ἄρτου, τῶν κολύβων κ.λπ. εὐλογιῶν, πέραν τῆς τηρήσεως τῶν ἀναλόγων ἀποστάσεων, πρέπει νά τηροῦνται καί οἱ σχετικές ὑγειονομικές προφυλάξεις.

11) Ἐάν κάποιος πιστός, κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στόν Ἱερό Ναό, παρουσιάσει συμπτώματα ἀσθένειας, πρέπει νά ληφθεῖ μέριμνα γιά τήν ἄμεση καί ἀσφαλῆ ἀπομάκρυνσή του ἤ, ἐφόσον αὐτό δέν εἶναι δυνατό, γιά τήν ἀσφαλῆ μετακίνησή του σέ εἰδικό χῶρο πρός ἀποφυγή ἐπαφῆς μέ ἄλλα πρόσωπα. Πρός τόν σκοπό αὐτό πρέπει νά ληφθεῖ ἡ ἀνάλογη μέριμνα καί νά προβλεφθεῖ ἡ ὕπαρξη εἰδικοῦ χώρου (π.χ. γραφεῖο, χῶρος στό πνευματικό κέντρο κ.λπ.) μέ ἐπαρκῆ ἐξαερισμό, στόν ὁποῖο θά ὑπάρχουν μάσκες, χαρτομάντηλα, πλαστική σακούλα, γιά τήν ἀπόρριψη αὐτῶν, καί ἀντισηπτικό χεριῶν.

 12) Ἐπαναβεβαιώνονται οἱ ἀπό 16ης Μαρτίου καί 1ης Ἀπριλίου 2020 Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς πρός τήν λιτή τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, σύμφωνα μέ τό ἦθος καί τήν παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά μεγάλες πανηγύρεις τῆς περιόδου αὐτῆς, οἱ ὁποῖες θά πρέπει νά διακρίνονται γιά τήν μετά σεμνότητος ἐπιτέλεσή τους ὑπό μόνου τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως. Οἱ Λιτανεῖες καί οἱ μεταφορές Ἱ. Εἰκόνων καί Ἱ. Λειψάνων πρός προσκύνηση ἀναστέλλονται προσωρινῶς καί μέχρι 5ης Ἰουνίου.

13) Ὅσον ἀφορᾶ στήν τέλεση Ἱερῶν Μυστηρίων Γάμου καί Βαπτίσεως καί Ἐξοδίων Ἀκολουθιῶν, ἰσχύουν ὅσα παραπάνω προβλέπονται σχετικά μέ τήν προσέλευση πιστῶν, ἐνῶ τά Ἱερά Μυστήρια θά τελοῦνται ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ, σύμφωνα μέ προγενέστερη Συνοδική ἀπόφαση καί εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐπιλογή τῆς λιτότητος καί ἁπλότητος, ὅσον ἀφορᾶ στούς στολισμούς τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

14) Δέν ἐπιτρέπεται, ἄχρι καιροῦ, ἡ παράθεση ἐπιμνημοσύνων δεξιώσεων στά Πνευματικά Κέντρα ἤ στίς Αἴθουσες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, πρός ἀποφυγή συνωστισμοῦ, σύμφωνα μέ ὅσα ἰσχύουν καί περί μή λειτουργίας καφενείων, ἑστιατορίων καί λοιπῶν χώρων ἑστιάσεως καί συναθροίσεως κοινοῦ.

15) Τά παραπάνω ἰσχύουν γιά ὅλους τούς Ἐνοριακούς, Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, Ἱδρυματικούς κ.λπ. Ἱερούς Ναούς, τά Μητροπολιτικά καί Ἐνοριακά Παρεκκλήσια, ὄχι ὅμως γιά τά Παρεκκλήσια, τά ὁποῖα εὑρίσκονται ἐντός ἰδιωτικῶν κτημάτων, κτιρίων καί ἐπιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιῶν, κέντρων ἐκδηλώσεων, ξενοδοχείων κ.λπ), στά ὁποῖα δέν ἐπιτρέπεται ἡ προσέλευση πιστῶν διότι, ὡς Ἰδιωτικοί Ναοί, εἶναι προορισμένοι γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἰδιοκτητῶν καί τῶν οἰκείων αὐτῶν.

16) Ὅλα τά παραπάνω ἀφοροῦν καί στίς Ἱερές Μονές. Κατά τό ὡς ἄνω χρονικό διάστημα ἀπαγορεύονται οἱ ὀργανωμένες ὁμαδικές προσκυνηματικές ἐπισκέψεις. Ὁ ἀριθμός ἐπισκεπτῶν πού μποροῦν νά δέχονται ἡμερησίως (χωρίς διανυκτέρευση) δέν μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τήν ἀναλογία ἕνα ἄτομο ἀνά 10 τ.μ. τοῦ Καθολικοῦ της Ἱερᾶς Μονῆς ἤ τοῦ κεντρικοῦ χώρου λατρείας τοῦ Μοναστηριοῦ ἤ τοῦ χώρου ἐγκαταβίωσης, μέ ἀνώτατο ὅριο τά πενῆντα (50) ἄτομα.

kafemauroeidiskafemauroeidiskafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ