Connect with us

Ειδησεις απο Καλαματα

Από το Δήμο Καλαμάτας ξεκινά ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Από το Δήμο Καλαμάτας ξεκινά ο οδικός άξονας Καλαμάτα - Ριζόμυλος 1

Οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος

Ξεκινά από το Δήμο Καλαμάτας ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος με τηλεδιάσκεψη.

Μέσω τηλεδιάσκεψης πρόκειται να συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμάτας την Τετάρτη 29 Απριλίου (και ώρα 14.00) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα και ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ξεκινά από το Δήμο Καλαμάτας ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος

Περιγραφή του εξεταζόμενου έργου

Το εξεταζόμενο οδικό έργο ξεκινά από τη συμβολή των οδών Αθηνών και Ηρώων Πολυτεχνείου, στον οικισμό Ασπρόχωμα Καλαμάτας, σε υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο.

Το δεύτερο υποτμήμα του δρόμου, από τη Χ.Θ. 2+550 έως την είσοδο της Μεσσήνης, διέρχεται από περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκατεστημένες αρκετές βιομηχανίες.

Επιπλέον, παράλληλα με τον υφιστάμενο δρόμο διέρχεται σιδηροδρομική γραμμή. Στη Χ.Θ. 5+000 βρίσκεται το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Το τρίτο υποτμήμα του δρόμου (παράκαμψη Μεσσήνης) διέρχεται κυρίως από γεωργικές καλλιέργειες, ενώ βόρεια του τμήματος βρίσκεται ο οικισμός της Μεσσήνης.

Τέλος, το τέταρτο υποτμήμα του δρόμου (Χ.Θ. 9+470 – 16+411) διέρχεται από περιοχή που κυριαρχούν οι γεωργικές καλλιέργειες ελιάς.

Τα πρώτα 4,5 χλμ. του υπό εξέταση δρόμου ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Καλαμάτας (Τ.Κ. Ασπροχώματος, Τ.Κ. Αντικαλάμου, Τ.Κ. Σπερχογείας), ενώ τα υπόλοιπα 11,9 χλμ. ανήκουν στο Δήμο Μεσσήνης (Δ.Κ. Μεσσήνης, Τ.Κ. Μαδένης, Τ.Κ. Αναλήψεως, Τ.Κ. Αβραμίου, Τ.Κ. Βελίκας). Οι Δήμοι Καλαμάτας και Μεσσήνης ανήκουν διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Βασικά στοιχεία του έργου

Το έργο αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου της εθνικής οδού στο τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος, συνολικού μήκους περίπου 16,4 χλμ. Η αρχή του έργου (ΧΘ 0+000) βρίσκεται σε υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο, στην περιοχή της εξόδου από την πόλη της Καλαμάτας και το τέλος του στη ΧΘ 16+411, στην οποία συνδέεται με το οδικό τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:

-Βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης εθνικής οδού

-Παράκαμψη της πόλης της Μεσσήνης με νέα χάραξη

-Αρτηρία με πλάτος οδού από 7,0 μ. στο τμήμα του κλάδου που διέρχεται εντός του σχεδίου πόλεως της Καλαμάτας με δύο λωρίδες, και στη συνέχεια χωρίζεται σε δύο κλάδους μονής κατεύθυνσης δύο λωρίδων ο καθένας, και πλάτος 8,0 μ. Το τμήμα από την Παράκαμψη Μεσσήνης έως το τέλος του έργου αποτελείται από διαχωριζόμενη κυκλοφορία με νησίδα και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, με πλάτος οδού 17,0 μ.

-Αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου

-Ανάπτυξη ισόπεδων κόμβων

-Ανάπτυξη τεσσάρων γεφυρώσεων ρεμάτων, τα οποία διασταυρώνονται με την αρτηρία

-Ανάπτυξη κάτω διαβάσεων

-Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών

-Ανάπτυξη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης.

Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Βάσει της συνολικής τεκμηρίωσης τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την κατασκευή του έργου είναι τα εξής:

-Εκπομπές θορύβου και δονήσεων

-Εκπομπές ρύπων στον αέρα

-Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων.

Η αποτίμηση των δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τα ανωτέρω περιβαλλοντικά θέματα αφορά κυρίως στους παρακάτω τομείς:

-Φυσικό περιβάλλον

-Ανθρωπογενές περιβάλλον

-Ποιότητα του αέρα

-Υδατικοί πόροι.

Η πιθανότητα εμφάνισης επιπτώσεων στους ανωτέρω τομείς από τις εκπομπές θορύβου και αέριων ρύπων και από την παραγωγή αποβλήτων είναι μεγάλη, αλλά η έντασή τους εκτιμάται ως αμελητέα, διότι αναμένεται να προκαλέσουν μη σημαντικές και τοπικά περιορισμένες διαφοροποιήσεις, λόγω της περιορισμένης έκτασης του έργου και των απαραίτητων μέτρων που θα ληφθούν.

Οφέλη από τη λειτουργία του έργου

Η βελτίωση του οδικού δικτύου στη συγκεκριμένη περιοχή θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση του βιομηχανικού και τουριστικού τομέα με οικονομικά οφέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, οι θετικές επιδράσεις του έργου εκτείνονται στα οικιστικά και παραγωγικά σύνολα της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα, βελτίωση και αναβάθμιση της υφιστάμενης εθνικής οδού στο τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος αναμένεται να προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη σε τοπικό επίπεδο:

-Απομάκρυνση και τακτοποίηση της διερχόμενης κυκλοφορίας από την πόλη της Μεσσήνης. Η παράκαμψη της πόλης απαλλάσσει τον αστικό ιστό από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κυκλοφορίας και εξασφαλίζει συνθήκες οδικής ασφάλειας, χωρίς να μειώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης-προσπελασιμότητας της πόλης, αφού δεν αυξάνει τους χρόνους των διαδρομών.

-Σημαντική μείωση, αλλά και αξιοπιστία του χρόνου διαδρομής Καλαμάτα – Μεσσήνη -Ριζόμυλος (και αντιστρόφως), διότι η κυκλοφοριακή χωρητικότητα της αναβαθμιζόμενης οδού θα είναι επαρκής, ακόμα και για τις εποχιακές αιχμές και αντίστοιχη του ρόλου της υφιστάμενης εθνικής οδού Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου.

-Σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια και άνεση – ποιότητα κυκλοφορίας των χρηστών, αφού θα αποφεύγονται επικίνδυνα προσπεράσματα και η όχληση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

-Βελτίωση της οδικής προσπελασιμότητας και πρόσβασης στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, το οποίο είναι διεθνές και προβλέπεται να αναβαθμιστούν περαιτέρω οι υποδομές του.

-Ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης στην περιοχή διέλευσης της οδού με βάση τη βελτίωση της προσβασιμότητας της περιοχής, αλλά και εξυπηρέτησης των παροδίων

-Επίλυση των προβλημάτων στο σηματοδοτούμενο ισόπεδο κόμβο με την ΠΕΟ στην περιοχή του Ασπροχώματος (Ισόπ. Κόμβος Αεροδρομίου) ο οποίος στην καλοκαιρινή – τουριστική περίοδο, αλλά και στις ώρες αιχμής όλου του έτους, εμφανίζει απαράδεκτα μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές. Επιπλέον, η βελτίωση της υφιστάμενης εθνικής οδού στο τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος αναμένεται να έχει οφέλη σε περιφερειακό επίπεδο.

ΠΗΓΗ

Ειδησεις απο Καλαματα

Παράδειγμα ανθρωπιάς: Γονείς από την Καλαμάτα δώρισαν τα νεφρά τους στα παιδιά τους

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Παράδειγμα ανθρωπιάς: Γονείς από την Καλαμάτα δώρισαν τα νεφρά τους στα παιδιά τους 6

Γονείς δώρισαν τα νεφρά τους στα παιδιά τους

Συγκινεί η ιστορία της οικογένειας Πουλοπούλου από την Καλαμάτα και αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς. Οι δύο γονείς έδωσαν τα νεφρά τους στα παιδιά τους που αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα υγείας και τα βοήθησαν να ξαναγεννηθούν.

Μοναδική και παράδειγμα ανθρωπιάς είναι η ιστορία της οικογένειας Πουλοπούλου. Δύο από τα παιδιά της οικογένειας διαγνώστηκαν σε μικρή ηλικία με σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο προκάλεσε νεφρική ανεπάρκεια.

Η μεταμόσχευση ήταν μονόδρομος για να έχουν τα παιδιά μια φυσιολογική καθημερινότητα χωρίς αιμοκάθαρση. Τότε οι δύο γονείς πήραν την απόφαση να γίνουν αυτοί οι δωρητές για τα παιδιά τους.

“Ξεκίνησε ξαφνικά πριν από 21 χρόνια όταν η κόρη μας η μεγάλη μπήκε στο νοσοκομείο για μια ίωση και εκεί οι γιατροί μας είπαν ότι έχει χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ένα χρόνο μετά έδωσε ο μπαμπάς της μόσχευμα. Τώρα είναι 20 χρόνια μεταμοσχευμένη και πάει πάρα πολύ καλά” δήλωσε η Βιβή Πουλοπούλου, η μητέρα της οικογένειας.

Λίγα χρόνια μετά την μεταμόσχευση της μεγάλης κόρης, με το ίδιο πρόβλημα διαγνώστηκε ο μικρός αδερφός της. Αυτή τη φορά είχε σειρά η μητέρα να δωρίσει το νεφρό της. Οι γιατροί την προειδοποίησαν όμως ότι υπήρχε κίνδυνος για την δική της υγεία.

“Έπρεπε ως μητέρα να παλέψω για το παιδί μου. Ήταν 24 ετών και έκανε αιμοκάθαρση. Δεν είχε ζωή” τόνισε η κα Παυλοπούλου.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ειδησεις απο Καλαματα

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Μεσσηνίας στον Δήμαρχο Καλαμάτας

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στον Δήμαρχο Καλαμάτας

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στον Δήμαρχο Καλαμάτας

Επίσκεψη στον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από συνεργάτες του.

Κατά τή συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος για δράσεις που μπορεί να υλοποιηθούν σε συνεργασία Δήμου και τοπικής Εκκλησίας.

Ο Μητροπολίτης με το πέρας της επίσκεψης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Δήμαρχο για την αγάπη και το πνεύμα συνεργασίας με τα οποία περιβάλλει τόσο τον ίδιο, όσο και την Ιερά Μητρόπολη.

Ο Δήμαρχος με τη σειρά του ευχαρίστησε το Μητροπο­λίτη για την τιμητική επίσκεψη, τονίζοντας τη  στενή και εποικοδο­μητική συνεργασία που έχει μαζί του.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στον Δήμαρχο Καλαμάτας

Συνέχεια ανάγνωσης

Ειδησεις απο Καλαματα

Καλαμάτα: Μάνα έφερε στον κόσμο το 8ο παιδί της και είναι κούκλος (video)

Kalamata Times

Ανέβηκε

στις

Καλαμάτα 8ο παιδί

Καλαμάτα 8ο παιδί

Γέννησε στην Καλαμάτα για 8η φορά και η πολύτεκνη οικογένεια έγινε 10μελής. Η ευτυχιμένοι γονείς πλέουν ξανά σε πελάγη ευτυχίας…

Μια από τις πιο ξεχωριστές ειδήσεις εδώ και πολύ καιρό και μια από τις πιο θετικές που έχουμε καταγράψει τις τελευταίες μέρες. Ένα υγιέστατο αγοράκι είναι το 8ο παιδί της οικογένειας του Θεόδωρου Νίκα και της Γεωργίας Σακκάκου.

Η πολύτεκνη μητέρα έφερε στον κόσμο το νέο μέλος της οικογένειας, την Παρασκευή το πρωί (03-07-2020) στην κλινική “City Hospital”.

Η ίδια πανευτυχής περιέγραψε τα συναισθήματά της, όπως και ο πατέρας σημειώνοντας πως τα παιδιά είναι ευτυχία και πως ποτέ δεν αποτέλεσαν εμπόδιο οι όποιες δυσκολίες στο να αυξηθεί και να γίνει πλέον 10μελής η ευτυχισμένη οικογένεια από την Καλαμάτα.

Να σημειωθεί πως τον τοκετό που κύλησε ομαλά έφερε εις πέρας ο μαιευτήρας – γυναικολόγος Ανδρέας Πολυδώρου, με την συμβολή ως β’ χειρουργού του Β. Νίκα, της παιδιάτρου Χ. Κυριακοπούλου-Πολυδώρου, του αναισθησιολόγου Σ. Νταβουντί και της μαίας Γ. Μουτεβελή.

ΠΗΓΗ 

Συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ