Ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του πόσιμου εναιωρήματος Ponstan 50 mg/5 ml (Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας 60079/22-9-08) που βρίσκονται στην αγορά, λόγω δυνητικής υπέρβασης των νέων επιτρεπτών ορίων Ημερήσιας Έκθεσης (PDE) σε προσμίξεις Μολύβδου και Λιθίου.

Σχετική απόφαση εξέδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Ιωάννης Μαλέμης, για την προστασία της δημόσιας υγείας και με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προχώρησε ήδη η παρασκευάστρια εταιρεία Pfizer ΕΛΛΑΣ.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση δεν αφορά τις άλλες μορφές του φαρμάκου.