Connect with us
Επιμελητηρίο

Ειδησεις απο Καλαματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου»

Ανέβηκε

στις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου» 1
Κοινοποιησέ το

Το Τμήμα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, της Σχολής ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με έδρα την Καλαμάτα προσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες για υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου»/«Master of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil».

 1. Γενικά στοιχεία για το Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. διοργανώνεται για 6η χρονιά και θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025. Καλούνται όσοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στη συνέχεια, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Τετάρτη 12 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024 (σφραγίδα εταιρείας ταχυμεταφορών). 

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις στον τομέα της παραγωγής του ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς σε νέους επιστήμονες και σε επαγγελματίες του χώρου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή του ελαιόλαδου και της βρώσιμης ελιάς, τον εξοπλισμό και τα συστήματα παραγωγής, τον έλεγχο και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, τη διαχείριση και εκμετάλλευση των υποπροϊόντων της ελιάς και του ελαιόλαδου και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον της αγοράς του ελαιόλαδου.

Απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. που σχετίζονται με την καλλιέργεια του δένδρου της ελιάς, με την παραγωγή και την τεχνολογία της ελιάς, του ελαιόλαδου αλλά και των τροφίμων γενικότερα, σε στελέχη εργαστηρίων, σε συμβούλους, και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση για την παραγωγή και την τεχνολογία της επιτραπέζιας ελιάς, του ελαιόλαδου, αλλά και των μεταποιημένων προϊόντων τους.

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με συνδυασμό εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης σε εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες.

Η  επιτυχής παρακολούθηση οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου» / «Master οf Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Οlives and Olive Oil» (ΦΕΚ 1300/Β’/26.02.2024), προσφέροντας ενενήντα (90) ECTS κατά τα διεθνή πρότυπα.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Βοηθητικό επιστημονικό υλικό και βιβλιογραφία είναι τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το αντικείμενο σπουδών των οποίων είναι συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων, της Γεωπονίας, της Χημείας, της Βιολογίας, της Διαιτολογίας-Διατροφής και γενικότερα των Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Αντικειμένων του Αγροδιατροφικού Τομέα. Ενδεικτικά, δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι από τα Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Διαιτολογίας, Βιολογίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Βιολογικής Γεωργίας, Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Χημείας, Χημικών Μηχανικών. Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. εφόσον δεν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος, εφόσον υπηρετούν στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν βεβαίωση περάτωσης των σπουδών και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι την ημερομηνία οριστικής επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20).

 1. Επιλογή υποψηφίων – Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα – Αξιολόγηση

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από αξιολόγηση και μοριοδότηση των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων  σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα[1]:

 • Πτυχίο/Δίπλωμα πρώτου κύκλου σπουδών της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με αντικείμενο σπουδών συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων, της Γεωπονίας, της Χημείας, της Βιολογίας, της Διαιτολογίας-Διατροφής και γενικότερα των Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Αντικειμένων του Αγροδιατροφικού Τομέα.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

Β. Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Διδακτορικό Δίπλωμα ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)
 • Ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου, σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

 

Γ. Συνέντευξη

Οι υποψήφιοι θα δώσουν προφορική συνέντευξη σε τριμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία βαθμολογείται με μέγιστο βαθμό τα 20 μόρια. Η Επιτροπή Επιλογής κατά τη συνέντευξη εξετάζει και αξιολογεί (α) την ικανότητα αναλυτικής σκέψης και σύνθεσης γνώσεων των υποψηφίων, (β) τη σαφήνεια των επαγγελματικών στόχων και τα κίνητρα καριέρας τους, (γ) τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στη μαθησιακή διαδικασία του Π.Μ.Σ., (δ) τη σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους, (ε) τις συστατικές επιστολές που τους αφορούν, (στ) τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμά τους (π.χ. γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας κ.λπ.). Η μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής γίνεται ως ακολούθως:

Α/Α Κριτήρια επιλογής Αναλυτική περιγραφή αξιολόγησης
1. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος πρώτου κύκλου σπουδών Βαθμός (με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων) x 3

Μέγιστο: 30 μόρια

2. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας Καλή Γνώση (επίπεδο Β2): απαραίτητη

Πολύ Καλή Γνώση (επίπεδο C1): 10 μόρια

Άριστη Γνώση (επίπεδο C2): 15 μόρια

3. Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία Βαθμός (με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων) x 0,5

Μέγιστο: 5 μόρια

4. Μεταπτυχιακός/Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών Διδακτορικό Δίπλωμα: 15 μόρια

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 5 μόρια

5. Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ένα (1) μόριο για κάθε μήνα

Μέγιστο: 10 μόρια

6. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα Ένα (1) μόριο για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές και μισό (0,5) μόριο για κάθε ανακοίνωση σε συνέδριο

Μέγιστο: 5 μόρια

7. Προφορική συνέντευξη Μέγιστο: 20 μόρια

 

 1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στον διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. (https://tqo.uop.gr/ > Υποψήφιοι> Αίτηση υποψηφιότητας),
 • Βιογραφικό σημείωμα κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο Europass,
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών Πανεπιστημίου ή A.Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών),
 • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων,
 • Φύλλο περιγραφής της Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο λήψης του τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών που έχει δηλωθεί. Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρονται α) ο Τίτλος, β) Περίληψη έως 300 λέξεις, γ) Λέξεις κλειδιά, δ) Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιβλέποντα (ή των μελών της επιτροπής),
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (Καλή γνώση) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες/ Common European Framework of Languages,
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή συμμετοχές σε συνέδρια, εάν υπάρχουν,
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., μετά τη λήψη του πρώτου κύκλου σπουδών, εάν υπάρχουν,
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων ή εργοδότες (σε σφραγισμένους φακέλους),
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου,
 • Αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού (εφόσον υπάρχει).

 

Τίτλοι σπουδών που έχουν απονεμηθεί από αλλοδαπά ιδρύματα

Για όσους καταθέτουν πτυχίο/δίπλωμα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. του εξωτερικού και κατέχουν ήδη πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., δύνανται να  καταθέσουν αντίγραφο αυτού προς διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Σε περίπτωση κατάθεσης τίτλου σπουδών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου που έχει απονεμηθεί από αλλοδαπά ιδρύματα που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στον οικείο κατάλογο (https://www.doatap.gr/anagnorish/katalogos-allodapon-idrymaton-pou-aponemoun-titlous-spoudon-stin-ellada/), επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, απαιτείται η προσκόμιση «Βεβαίωσης Τόπου Σπουδών» η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (άρθρο 304 του ν.4957/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται δια ζώσης ή αποστέλλονται αποκλειστικά με εταιρεία ταχυμεταφορών από Τετάρτη 12 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024, στη διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ», ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Αντικάλαμος, Καλαμάτα, Τ.Κ.24100, Υπόψιν κας Δημητροπούλου (Νέο Κτίριο, 1ος Όροφος, Γραφείο Δ.0.10).

 

 1. Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά στον έλεγχο από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών των τυπικών προσόντων και προϋποθέσεων των υποψηφίων που κατέθεσαν εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Στάδιο Γ: Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων ιεραρχεί βαθμολογικά του υποψηφίους σύμφωνα με την μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων και καταρτίζει τον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων υποψηφίων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Π.Μ.Σ..

Στάδιο Δ: Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής, που περιλαμβάνει τους εισακτέους, τους επιλαχόντες και τους απορριπτέους υποψήφιους. Ο τελικός πίνακας Επιλογής και ο κατάλογος απορριπτέων υποψηφίων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος.

Οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιλεγέντα υποψήφιο γίνονται δεκτοί σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι από αυτό το ποσοστό (10%) με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την κατάρτιση της τελικής κατάταξης λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του διπλώματος ή πτυχίου. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα τα εξής κριτήρια επιλογής: α) Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα, β) Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία, γ) Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., δ) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, ε) Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, στ) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών. Εάν και πάλι προκύψει ισοβαθμία γίνεται κλήρωση μεταξύ των τελευταίων ισοβαθμούντων ώστε να προκύψουν οι ισοβαθμήσαντες που θα γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Η εισαγωγή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι την κάλυψη του ανώτερου αριθμού των είκοσι (20) φοιτητών ανά έτος, σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να εγγραφούν εντός δέκα (10) ημέρων προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι θέσεις όσων επιτυχόντων δεν αποδεχτούν την εγγραφή ή διαγραφούν εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη του εξαμήνου αναπληρώνονται από επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στον τελικό πίνακα κατάταξης.

 1. Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400€) και η καταβολή τους γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις των οχτακοσίων ευρώ (800€) πριν την έναρξη των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου. Στο Π.Μ.Σ. παρέχεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα δωρεάν φοίτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 86 Ν.4957/2022).

Περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Π.Μ.Σ. (κα Γεωργία Δημητροπούλου): τηλ.2721045268, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00-14:00, e-mail: tqo-secr@go.uop.gr,  ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.:  https://tqo.uop.gr/

[1] Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν κατέχει το αντίστοιχο απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα προσόντα, απορρίπτεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

pralinaspourgitissesamikafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

AddUrl.gr | Κατάλογος Ιστοσελίδων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ