Connect with us
Επιμελητηρίο

Ειδησεις απο Καλαματα

ΟΙ συνδυασμοί που ενέκρινε και ανακήρυξε το πρωτοδικείο Καλαμάτας για τις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Ανέβηκε

στις

ΟΙ συνδυασμοί που ενέκρινε και ανακήρυξε το πρωτοδικείο Καλαμάτας για τις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 1
Κοινοποιησέ το

Αποτελούμενο από τις Δικαστές Παρασκευή Χρυσοχόου, Πρόεδρο Πρωτοδικών- Μαρία Παρασκευά, Πρωτοδίκη- Εισηγήτρια και Ουρανία Χόρτη, Πρωτοδίκη, που ορίστηκαν με Πράξεις της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Καλαμάτας Προέδρου Πρωτοδικών, και την Γραμματέα Πολυξένη Χριστοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 του Δήμου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Περιφερειακής Ενότητας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ και δηλώθηκαν εγκαίρως.

Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στο Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που υποβλήθηκαν στην Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων (Η.Π.Δ.Υ.) του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012 (Α 27) και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών:

 1. ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 3. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 4. ΚΑΛΑΜΑΤΑ_ΜΕΤΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εμπροθέσμως ήτοι την δέκατη Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών, και νομίμως, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 του ν. 4804/ 2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με τα άρθρα 3, 4, 5, 9, 10, 12,13, 14 και 15 του ίδιου νόμου, φέρονται ενώπιον

αυτού του Δικαστηρίου οι πιο πάνω δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών, υποψηφίων δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, καθώς και υποψηφίων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των διακοσίων

(200) κατοίκων και υποψηφίων συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των διακοσίων ενός (201) κατοίκων, του ιδίου δήμου, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη τους.

Για την ανακήρυξη των συνδυασμών, το οικείο Πρωτοδικείο αφού έλαβε υπόψη του:

Α. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών ήτοι:

α) την καταχώρηση στην πύλη του ονόματος, του επωνύμου, του πατρωνύμου ή του μητρωνύμου, της ημερομηνίας γέννησης, της ιδιότητας, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και της πλήρους διεύθυνσης κάθε υποψήφιου δήμαρχου και δημοτικού σύμβουλου

β) τη δήλωση του κάθε υποψηφίου για την υποψηφιότητά του σε μία εκλογική περιφέρεια και σε ένα εκλογικό αξίωμα

γ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο, σύμβουλο δημοτικής κοινότητας και πρόεδρο δημοτικής κοινότητας, μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων ή κατ’ εξαίρεση με επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), με την οποία δηλώνει ότι δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας και

δ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο, σύμβουλο δημοτικής κοινότητας και πρόεδρο δημοτικής κοινότητας, με την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει την ιθαγένειά του, τον εκλογικό κατάλογο που είναι γραμμένος στο κράτος μέλος καταγωγής του και ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, ότι δεν έχει ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες, την

 

2ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος του κράτους – μέλους, ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 10 του ν. 4804/ 2021 και αποδέχεται την υποψηφιότητά του, με τον συνδυασμό του υποψήφιου δημάρχου που υποβάλλει τη δήλωση, για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια

Β. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των συνδυασμών, ήτοι:

α) ότι η δήλωση του συνδυασμού υπεβλήθη εμπρόθεσμα, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης υποψηφιοτήτων, έως τις 23:59 της 31ης Αυγούστου 2023,

β) ότι είναι έγκυρο το όνομα ονόματος του συνδυασμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του ανωτέρω άρθρου, κατά ρητή πρόβλεψη των οποίων, απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία, ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους, ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α’ 139). Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει πρώτος,

γ) ότι ο συνδυασμός διαθέτει τον υποψήφιο δήμαρχο και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων συμβούλων δημοτικής κοινότητας και προέδρων δημοτικής κοινότητας στο 60% των δημοτικών κοινοτήτων,

δ) ότι καταβλήθηκε το ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος, κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και κάθε υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας και πρόεδρος δημοτικής κοινότητας, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό διακοσίων (200), πενήντα (50) και δέκα (10) ευρώ , αντίστοιχα.

ε) ότι ο συνδυασμός έχει υποψηφίους από κάθε φύλο σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου

Εν προκειμένω, από τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών για το Δήμο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που υποβλήθηκαν στην Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της ηλεκτρονική πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012, προκύπτει ότι καταρτίστηκαν νομότυπα, περιλαμβάνουν υποψηφίους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους δημοτικών κοινοτήτων και συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία που αναφέρεται στην παρούσα.

Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ανακηρυχθούν, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι συνδυασμοί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4804/ 2021.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, που θα διενεργηθούν για την εκλογή δημοτικών αρχών του Δήμου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Περιφερειακής Ενότητας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ήτοι υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, προέδρων κοινοτήτων και συμβούλων κοινοτήτων, του καθενός από τους συνδυασμούς, ως ακολούθως:

 

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ», με έμβλημα «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ» στον οποίο περιλαμβάνονται ο ΧΕΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

 

3ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 2. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΗΛΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 3. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 4. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΘΟΥΡΙΑΣ)
 5. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 6. ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 7. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 8. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 9. ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 10. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 11. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 12. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 13. ΓΛΥΚΕΡΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 14. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 15. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 16. ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΘΟΥΡΙΑΣ)
 17. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ (ΑΡΦΑΡΩΝ)
 18. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 19. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 20. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 21. ΚΑΛΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 22. ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 23. ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 24. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΑΡΦΑΡΩΝ)
 25. ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 26. ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 27. ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 28. ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 29. ΚΟΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 30. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 31. ΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 32. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 33. ΚΟΥΤΙΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 34. ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 35. ΛΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 36. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 37. ΛΟΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 38. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 39. ΛΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 40. ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 41. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 42. ΜΗΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 43. ΜΙΧΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 44. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 45. ΜΠΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 46. ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 47. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 48. ΜΠΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 49. ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΑΡΙΟΣ)
 50. ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΑΡΙΟΣ)
 51. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 52. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 53. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 54. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 55. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 56. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 57. ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 58. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 59. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 60. ΠΙΛΙΑΦΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΝΙΚΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 61. ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 62. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 63. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 64. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 65. ΡΟΒΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 66. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 67. ΣΚΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 68. ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 69. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 70. ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΡΙΟΣ)
 71. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 72. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 73. ΣΤΡΑΤΗ ΡΕΝΤΙΟΝ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 74. ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 75. ΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 76. ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 77. ΤΣΕΡΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 78. ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 79. ΤΣΟΥΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 80. ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 81. ΦΟΙΦΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 

4ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

 1. ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 2. ΧΕΙΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΗΛΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 3. ΧΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 5. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 6. ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αιθαίας)

 

 1. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΚΟΥΛΕΠΗ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 3. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΡΟΠΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αμφείας)

 

 1. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 3. ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ανθείας)

 

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αντικαλάμου)

 

 1. ΛΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ
 2. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Άριος)

 

 1. ΔΙΑΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αριοχωρίου)

 

 1. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 2. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρφαρών)

 

 1. ΓΑΛΑΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 2. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 3. ΣΑΡΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ασπροχώματος)

 

 1. ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 2. ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 3. ΦΛΕΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΦΩΤΙΟΣ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βέργας)

 

 1. ΓΕΡΟΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 2. ΓΥΦΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 3. ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΚΟΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 5. ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ ΠΗΓΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 6. ΧΕΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ελαιοχωρίου)

 

 1. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 2. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ
 3. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θουρίας)

 

 1. ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΚΑΡΑΚΑΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλαμάτας)

 

 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 3. ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
 5. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 6. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 7. ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΚΑΛΟΥΛΗ ΜΑΡΙΓΩ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 9. ΚΑΣΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ
 10. ΚΟΥΚΗ ΔΑΦΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 11. ΛΙΓΟΥΔΙΣΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 12. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΝΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 13. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 14. ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 15. ΜΠΕΡΔΕΚΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 16. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΠΕΤΡΟΥ
 17. ΠΟΥΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ
 18. ΣΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 19. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 20. ΣΤΡΑΤΗ ΑΛΕΞΗ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ
 21. ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 22. ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λαιίκων)

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
 2. ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
 3. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μικράς Μαντινείας)

 

 1. ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 2. ΚΑΡΟΥΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 3. ΜΑΛΑΜΑ ΝΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μικρομάνης)

 

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ
 2. ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
 3. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πηδήματος)

 

 1. ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 2. ΣΙΝΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 3. ΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πλατέος)

 

 1. ΛΑΓΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΧΡΥΣΟΘΕΜΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σπερχογείας)

 

 1. ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΚΑΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 3. ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 4. ΠΟΝΕ ΠΛΑΟΥΡΕΝΤ του ΠΕΛΛΟΥΜΠ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγίου Φλώρου)

 

 1. ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγρίλου)

 

 1. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αλαγονίας)

 

 1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αλωνίων)

 

 1. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΡΟΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Άμμου)

 

 1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ανεμομύλου)

 

 1. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αρτεμισίας)

 

 1. ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕ ΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ασπροπουλιάς)

 

 1. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βελανιδιάς)

 

 1. ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βρομόβρυσης)

 

 1. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΟΜΗΡΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Καρβελίου)

 

 1. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λαδά)

 

 1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νεδούσης)

 

 1. ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πηγών)

 

 1. ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πολιανής)

 

 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σταματινού)

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «δημιουργική ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με έμβλημα που αποτελείται από πέντε σχήματα ανθρώπου, χρώματος πράσινου, κίτρινου, πορτοκαλί, μπλε και ροζ αντίστοιχα, αποτελούμενα το καθένα από μια κουκίδα και δύο ευθείες γραμμές, οι οποίες εφάπτονται στην κορυφή τους, από τις οποίες δύο κορυφές κατευθύνουν προς την κουκίδα (κουκίδα και γραμμές χρώματος κίτρινου και μπλε) και τρεις προς την αντίθετη κατεύθυνση (κουκίδα και γραμμές χρώματος πράσινου, πορτοκαλί και ροζ). Κάτωθι των πέντε ανωτέρω σχημάτων τίθεται σε τρεις επάλληλες σειρές το όνομα του συνδυασμού, δηλαδή οι λέξεις «δημιουργική ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». Η λέξη «δημιουργική» στην πρώτη σειρά, με μικρά γράμματα και χρώμα μπλε, υπογραμμισμένη με μαύρη γραμμή, η λέξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» στη δεύτερη σειρά, με κεφαλαία γράμματα και χρώμα μπλε και οι λέξεις «ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» στην τρίτη σειρά, με κεφαλαία γράμματα μικρότερου μεγέθους και χρώματος μαύρου, στον οποίο περιλαμβάνονται ο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

7ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

 

 1. ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 2. ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 3. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΣΑΑΚ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 4. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 5. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 6. ΑΛΕΞΕΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 7. ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΘΟΥΡΙΑΣ)
 8. ΑΝΑΖΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 9. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 10. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΙΟΡΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ(ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 2. ΑΦΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 4. ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΠΟΛΥΖΩΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 5. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 6. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑ ΦΕΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΑΡΙΟΣ)
 7. ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 8. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (ΚΑΙΤΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 9. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΙΤΣΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 10. ΓΚΛΕΓΚΛΕ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 11. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 12. ΔΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 13. ΔΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΝΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 14. ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 15. ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 16. ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΥΔΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 17. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 18. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 19. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 20. ΚΑΛΑΜΟΥΔΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΑΝΤΥ) του ΔΡΑΚΟΥΛΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 21. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 22. ΚΑΡΓΑ ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 23. ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 24. ΚΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 25. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 26. ΚΛΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 27. ΚΟΛΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 

 1. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΙΠΙΝΑ) του ΠΑΝΑΓΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 2. ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 3. ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 4. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 5. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 6. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 1. ΛΙΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 2. ΛΥΓΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΘΟΥΡΙΑΣ)
 3. ΜΑΚΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 4. ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 5. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 6. ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 7. ΜΗΤΣΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 8. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΕΣΣΕΡΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 1. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ ΣΜΥΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 2. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 3. ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΡΦΑΡΩΝ)
 4. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 5. ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 6. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 7. ΜΠΛΕΚΟΥ ΓΙΟΥΛΗ ΘΕΑΝΩ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 8. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΡΦΑΡΩΝ)
 9. ΝΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 10. ΝΤΑΡΑΧΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΡΦΑΡΩΝ)
 11. ΞΑΝΘΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 12. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 13. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 14. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 15. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 16. ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΡΙΟΣ)
 17. ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 18. ΣΑΜΙΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 19. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 20. ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 21. ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 22. ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 23. ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 24. ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΑΡΙΟΣ)
 25. ΣΤΟΥΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 

 1. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 2. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 3. ΤΣΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΗΛΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 4. ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 5. ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 6. ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΘΟΥΡΙΑΣ)
 7. ΦΕΡΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 8. ΦΟΙΦΑ ΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 9. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 10. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 11. ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 12. ΧΑΣΑΝΕΑΣ ΠΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 13. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αιθαίας)

 

 1. ΓΑΡΙΔΗ ΘΑΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΔΙΚΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΔΟΥΡΔΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 4. ΚΟΛΛΙΓΡΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 5. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ
 8. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αμφείας)

 

 1. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 2. ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΛΥΓΙΖΟΥ ΖΩΗ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 4. ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 5. ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 7. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 8. ΤΣΙΛΙΚΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ανθείας)

 

 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΓΚΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
 3. ΚΟΚΚΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 4. ΚΡΙΚΑ ΝΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 5. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 6. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αντικαλάμου)

 

 1. ΚΟΛΟΚΑΘΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 2. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΣΥΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
 6. ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 7. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Άριος)

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΚΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 5. ΜΠΡΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 7. ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 8. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αριοχωρίου)

 

 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΛΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 5. ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΣΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 6. ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 7. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρφαρών)

 

 1. ΛΑΓΑΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΙΑΝΗ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
 2. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 6. ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 7. ΤΟΛΙΑ ΚΑΠΟΓΛΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ασπροχώματος)

 

 1. ΓΥΦΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 3. ΚΟΥΤΟΥΜΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 4. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 5. ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 6. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 7. ΤΟΜΑΡΑ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 8. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βέργας)

 

 1. ΚΟΤΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 2. ΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΛΕΒΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 4. ΜΕΜΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΜΕΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 6. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 8. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ελαιοχωρίου)

 

 1. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 2. ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΜΑΛΑΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
 4. ΜΑΛΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θουρίας)

 

 1. ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΛΙΒΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 3. ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 4. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
 5. ΣΙΕΤΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΗΛΙΑ
 6. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 7. ΤΣΑΓΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 8. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλαμάτας)

 

 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ
 3. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 4. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 5. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 6. ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 7. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 8. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΠΗ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 9. ΒΑΜΒΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 10. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
 11. ΒΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ
 12. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ
 13. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 14. ΓΙΑΧΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 15. ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 16. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 17. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 18. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 19. ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 20. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
 21. ΛΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 22. ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 23. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 24. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΟΛΥΖΩΗ
 25. ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 26. ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 27. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 28. ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 29. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 30. ΡΑΜΑ ΛΕΦΡΙΝΤΑ (ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ) του ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ
 31. ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 32. ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 33. ΣΠΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 34. ΣΡΑΠΙΑΝ ΕΛΕΝ του ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ
 35. ΤΣΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 36. ΧΑΧΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 37. ΧΟΥΣΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 38. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λαιίκων)

 

 1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 2. ΒΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 4. ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 6. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 7. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μικράς Μαντινείας)

 

 1. ΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 2. ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 3. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 4. ΚΩΣΤΕΑ ΑΓΑΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΛΙΑΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 6. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 7. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μικρομάνης)

 

 1. ΖΕΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
 2. ΚΑΡΔΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 4. ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
 6. ΠΡΑΣΤΕΛΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πηδήματος)

 

 1. ΓΚΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 2. ΖΙΟΒΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 3. ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 4. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 5. ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ ΚΑΡΟΥΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πλατέος)

 

 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ
 2. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 3. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 4. ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 5. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σπερχογείας)

 

 1. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ
 2. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 3. ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 4. ΖΕΠΠΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ
 5. ΜΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 6. ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 7. ΠΙΤΣΙΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 8. ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγίου Φλώρου)

 

 1. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγρίλου)

 

11ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

 1. ΒΛΑΧΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ
 3. ΤΣΙΧΡΗΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αλαγονίας)

 

 1. ΚΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αλωνίων)

 

 1. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Άμμου)

 

 1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ανεμομύλου)

 

 1. ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αρτεμισίας)

 

 1. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ασπροπουλιάς)

 

 1. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ
 2. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΜΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΠΗ) του ΜΙΧΑΗΛ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βελανιδιάς)

 

 1. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βρομόβρυσης)

 

 1. ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Καρβελίου)

 

 1. ΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΜΑΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λαδά)

 

 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΗ
 2. ΒΟΥΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΠΕΤΡΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νεδούσης)

 

 1. ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 2. ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΟΛΥΖΩΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πηγών)

 

 1. ΚΑΚΑΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πολιανής)

 

 1. ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σταματινού)

 

 1. ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

12ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με έμβλημα τη λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω τη λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά, στον οποίο περιλαμβάνονται ο ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

 

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 2. ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 3. ΒΛΑΣΣΗΣ ΝΕΣΤΩΡ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 4. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 5. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 6. ΓΚΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 7. ΓΟΥΡΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 8. ΔΑΣΚΑΛΕΑ- ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ(ΡΟΖΑ) του ΠΕΤΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 9. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 10. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 11. ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 12. ΔΙΑΣΣΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 13. ΗΛΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 14. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 15. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 16. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 17. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 18. ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 19. ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 20. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 21. ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 22. ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 23. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 24. ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 25. ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΘΟΥΡΙΑΣ)
 26. ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 27. ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 28. ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 29. ΚΡΟΤΣΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΕΤΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 30. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 31. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 32. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 33. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 34. ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 35. ΛΑΚΚΑ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΤΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 36. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 37. ΛΙΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 38. ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 39. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 40. ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 41. ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 42. ΜΗΤΣΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 43. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 44. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 45. ΜΠΑΛΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΗΤΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 46. ΜΠΑΡΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 47. ΜΠΙΡΛΗ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ(ΝΙΤΣΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 48. ΜΠΟΥΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 49. ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΑΡΦΑΡΩΝ)
 50. ΝΙΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 51. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 52. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 53. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 54. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 55. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 56. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 57. ΡΗΓΑΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 58. ΣΙΨΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 59. ΣΟΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 60. ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 61. ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 62. ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΛΑΜΠΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 63. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΡΙΟΣ)
 64. ΤΖΟΥΑΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 65. ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 66. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αντικαλάμου)

 

 1. ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ

 

13ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

 1. ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Άριος)

 

 1. ΚΑΛΕΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ
 3. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρφαρών)

 

 1. ΝΙΑΡΧΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 2. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΦΕΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ασπροχώματος)

 

 1. ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 2. ΛΟΥΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 3. ΜΕΝΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θουρίας)

 

 1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλαμάτας)

 

 1. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 6. ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 7. ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 8. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ
 9. ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 10. ΜΠΙΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 11. ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 12. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 14. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
 15. ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 16. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΔΡΕΑ
 17. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 18. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 19. ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΕΤΡΟΥ
 20. ΤΣΕΠΕΝΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λαιίκων)

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
 2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μικράς Μαντινείας)

 

 1. ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΜΠΟΥΝΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 3. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΝΤΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 4. ΡΗΓΑΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μικρομάνης)

 

 1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ
 2. ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΝΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγίου Φλώρου)

 

 1. ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΗΛΙΑ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγρίλου)

 

14ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αλαγονίας)

 

 1. ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αλωνίων)

 

 1. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Άμμου)

 

 1. ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ανεμομύλου)

 

 1. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αρτεμισίας)

 

 1. ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ασπροπουλιάς)

 

 1. ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βελανιδιάς)

 

 1. ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βρομόβρυσης)

 

 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Καρβελίου)

 

 1. ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λαδά)

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νεδούσης)

 

 1. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πηγών)

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑ», με έμβλημα μία υδρόγειο σφαίρα, τριχρωμη (μπλε, πράσινη, γκρι), διατρεχόμενη από κόκκινη γραμμή στο κέντρο της, στον οποίο περιλαμβάνονται ο ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

 

 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 3. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 4. ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ (ΑΡΦΑΡΩΝ)
 5. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 6. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 7. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 8. ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 9. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 10. ΓΑΛΙΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΡΙΟΣ)
 11. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 12. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 13. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 14. ΓΚΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 15. ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 16. ΔΗΜΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 17. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 18. ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 19. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 20. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΦΑΡΩΝ)
 21. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 22. ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 23. ΚΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 24. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΦΩΤΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 25. ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 26. ΚΑΡΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 27. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 28. ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 29. ΚΟΥΒΕΛΑ ΚΑΤΣΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 30. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 31. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΘΟΥΡΙΑΣ)
 32. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 33. ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 34. ΛΙΤΟ ΓΚΙΕΡΓΚΙ του ΓΙΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 35. ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 36. ΜΑΛΑΒΕΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 37. ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΘΟΥΡΙΑΣ)
 38. ΜΑΜΜΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 39. ΜΑΝΘΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 40. ΜΑΝΩΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 41. ΜΗΤΣΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 42. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 43. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΖΩΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 44. ΜΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 45. ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 46. ΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 47. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 48. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 49. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 50. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 51. ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 52. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 53. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 54. ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 55. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 56. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 57. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 58. ΡΑΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 59. ΡΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 60. ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ (ΡΙΑΝΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 61. ΣΜΕΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 62. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 63. ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 64. ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 65. ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗ ΜΙΛΙΤΣΑ (ΜΙΛΗ) συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 66. ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 67. ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 68. ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 69. ΦΛΕΒΑΡΗ ΜΟΥΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 70. ΦΛΩΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 71. ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του ΡΗΓΑ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 72. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 73. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 74. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
 75. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αιθαίας)

 

 1. ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΚΡΙΖΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΦΩΤΙΟΥ
 3. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αμφείας)

 

 1. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤΑΜΑΤΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ανθείας)

 

 1. ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 2. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 4. ΦΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
 5. ΧΑΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

16ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αντικαλάμου)

 

 1. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 2. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 3. ΧΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Άριος)

 

 1. ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 2. ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΤΣΙΑΛΑ ΚΟΥΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΦΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 5. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αριοχωρίου)

 

 1. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 2. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
 3. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΚΟΪΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρφαρών)

 

 1. ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 4. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ασπροχώματος)

 

 1. ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 2. ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βέργας)

 

 1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
 4. ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ελαιοχωρίου)

 

 1. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
 2. ΣΚΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 3. ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Θουρίας)

 

 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 2. ΚΑΡΤΣΩΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 4. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 5. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 6. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 7. ΡΟΥΣΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 8. ΤΑΤΑΡΟΥΝΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Καλαμάτας)

 

 1. ΑΓΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 4. ΓΚΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΓΙΟΒΑΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 5. ΓΟΥΡΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 6. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 7. ΓΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 8. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 9. ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 10. ΚΑΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 11. ΚΟΝΑΡ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΜΑΛΓΚΟΡΖΑΤΑ του ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ
 12. ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
 13. ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
 14. ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 16. ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 17. ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 18. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 19. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΗΛΙΑ
 20. ΜΗΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 21. ΜΠΟΥΚΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 22. ΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΛΑ του ΠΟΥΛΟΥ
 23. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 24. ΤΣΑΡΠΑΛΑ ΜΑΡΘΑ του ΠΑΥΛΟΥ
 25. ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Λαιίκων)

 

 1. ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ
 3. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 4. ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΛΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 7. ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μικράς Μαντινείας)

 

 1. ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΚΟΚΚΑΛΗ ΤΕΡΕΖΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΠΕΡΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μικρομάνης)

 

 1. ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 2. ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ
 3. ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 5. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πηδήματος)

 

 1. ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 2. ΚΑΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 3. ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πλατέος)

 

 1. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 2. ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 4. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σπερχογείας)

 

 1. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ
 2. ΖΕΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΚΟΥΤΙΒΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 4. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 5. ΤΣΟΛΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 6. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 7. ΨΥΡΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγίου Φλώρου)

 

 1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγρίλου)

 

 1. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ
 3. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αλαγονίας)

 

 1. ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αλωνίων)

 

 1. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

18ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 15/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Άμμου)

 

 1. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ανεμομύλου)

 

 1. ΚΑΤΣΙΡΕΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αρτεμισίας)

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ασπροπουλιάς)

 

 1. ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Βρομόβρυσης)

 

 1. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Καρβελίου)

 

 1. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Λαδά)

 

 1. ΓΚΙΖΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νεδούσης)

 

 1. ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πηγών)

 

 1. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Πολιανής)

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Δήμος Καλαμάτας (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Σταματινού)

 

 1. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην Καλαμάτα την 10/09/2023, σε δημόσια, στο ακροατήριο, συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού.

Δημοσιεύθηκε στην Καλαμάτα αυθημερόν.

pralinaspourgitissesamiikoniokafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

AddUrl.gr | Κατάλογος Ιστοσελίδων

ΔΗΜΟΦΙΛΗ