Connect with us

Ειδησεις απο Καλαματα

Εγκύκλιο Σημείωμα του Μητροπολίτη Μεσσηνίας περί του Κορονοιού

Ανέβηκε

στις

εγκύκλιο σημείωμα του μητροπολίτη μεσσηνίας περί του κορονοιού 1
Κοινοποιησέ το

τυροπωλείον delicatessen

Μητροπολίτης Μεσσηνίας περί του Κορονοιού

Με αισθήματα πατρικής αγάπης αλλά και υπευθυνότη-τας για την προστασία της δημόσιας υγείας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, απέστειλε σήμερα 12 Μαρτίου 2020 Εγκύκλιο Σημείωμα προς τους Εφημερίους και το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Τοπικής Εκκλησίας, δίνοντας οδηγίες για τη πρόληψη διασποράς της νόσου αλλά και προς τους Ιερείς για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Πρὸς 

            τοὺς Πανοσιολογιωτάτους  καὶ Αἰδεσιμωτάτους             

            Ἐφημερίους τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν

καί τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα

τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά

Διὰ τοῦ παρόντος Ἐγκυκλίου Σημειώματος Ἡμῶν, μέ αἴσθημα εὐθύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῶν μελῶν τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μετά καί τήν ἔκδοσιν τοῦ κατατοπιστικοῦ ἐνημερωτικοῦ φυλλαδίου, τό ὁποῖον διενεμήθη, ἀναφορικά μέ τό ζήτημα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid-19), μέ σκοπό τήν συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν ὅλη προσπάθεια γιά τήν πρόληψη διασπορᾶς τῆς νόσου καί ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς ἐξέλιξης τῶν γεγονότων, ἀπευθύνομαι καί πάλι πρός ὑμᾶς, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο Λαό, ὥστε νά προτρέψω πατρικῶς καί νά ἐπισημάνω τά ἑξῆς:

1ον Νά ἐντείνουμε ὅλοι τίς προσευχές μας πρός τόν Νικητή τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε νά διαφυλάξῃ ὑγιῆ καί ἀκέραιο τόν Λαό Του.

2ον Νά λαμβάνουμε ὅλοι ἀνεξαιρέτως, ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα, σύμφωνα μέ τίς συστάσεις τῶν ἁρμοδίων Κρατικῶν Ἀρχῶν, πρός τόν σκοπό τῆς προλήψεως διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ. Τά μέτρα αὐτά εἶναι:

α) Τακτικό καί καλό πλύσιμο τῶν χεριῶν μέ σαπούνι,

β) Χρησιμοποίηση ἀντισηπτικῶν μέ οἰνόπνευμα,

γ) Τήρηση ἀποστάσεων ἀπό ὅποιον παρουσιάζει συμπτώματα.

δ) Ἐπιμελής καθαριότητα τῶν ἐπιφανειῶν καί σωστός ἀερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων.

3ον Πέραν αὐτῶν, προτρέπομεν ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθένειας, ἀλλά καί ὅσους ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες, πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, ὡς καί οἱ ἀνοσοκατεσταλμένοι, νά ἀποφύγουν προσωρινῶς τήν ἔξοδο ἀπό τήν οἰκία τους, ἐάν δέν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο, νά εἶναι ἀκόμη πιό προσεκτικοί στήν σχολαστική ὑγιεινή καί καθαριότητα, καθῶς καί τούς ἀσπασμούς καί ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας των ἰδίων, ἀλλά καί τῶν συνανθρώπων τους.

4ον Ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθένειας νά ἐπικοινωνοῦν μέ τήν τηλεφωνική γραμμή 1135, ἡ ὁποία ἐπί 24ώρου βάσεως θά παρέχῃ πληροφορίες σχετικά μέ τόν νέο κορωνοϊό.

5ον Παρακαλοῦνται οἱ μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές καί οἱ ὑπερήλικες νά ἀποφεύγουν  νά συνωστίζονται σέ κλειστούς χώρους, ὅπου ἐμφωλεύει ὁ κίνδυνος διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, κυρίως, γιά τόν ὁποῖον ἀνεστάλη ἡ λειτουργία τῶν σχολείων ὥστε να μήν δημιουργοῦνται ἑστίες διάδοσης σέ ἄλλους χώρους.

Ὡς πρός τό θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας ἀναφέρουμε,  ὅτι γιά τά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ἡ προσέλευση στήν Θεία Εὐχαριστία εἶναι ἐλεύθερη, σέ κανέναν δέν ἐπιβάλλεται καί κανένας δέν κατακρίνεται ὅταν ἀπέχει προσωρινά καί δικαιολογημένα ἀπ’ Αὐτήν, γιά ὁποιονδήποτε λόγο καί αἰτία, κυρίως ὅταν πρόκειται νά “σκανδαλίσει” τόν ἀδελφό του.

Τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μέ αἴσθημα φιλανθρωπίας καί ἀλληλεγγύης θά πρέπει νά κατανοοῦν ὅτι ὁ σεβασμός πρός τόν συνάνθρωπο εἶναι μέρος τῆς πίστης τους καί νά ἀποφεύγουν νά δοκιμάζουν τήν πίστη τῶν συνανθρώπων τους ὅταν γνωρίζουν οἱ ἴδιοι ὅτι μπορεῖ ἐνδεχομένως νά ἀποτελοῦν φορεῖς διάδοσης τοῦ ἰοῦ. Ὃπως ἐλεύθερα προσέρχονται στίς ἱερές ἀκολουθίες μποροῦν ἀντίστοιχα καί νά ἀπέχουν.

Ἀσφαλῶς καί δέν μπορεῖ νά γίνει αἰτία μεταδόσεως ἀσθενειῶν ἡ Θεία Κοινωνία, γιατί oἱ πιστοί ὅλων τῶν ἐποχῶν γνωρίζουν ὅτι ἡ προσέλευση στήν Θεία Κοινωνία, ἀκόμη καί ἐν μέσῳ πανδημίας, συνιστᾶ, ἀφ’ ἑνός, μία ἔμπρακτη κατάφαση αὐτοπαραδόσεως στόν Ζῶντα Θεό καί, ἀφ’ ἑτέρου, τρανή φανέρωση ἀγάπης πρός Αὐτόν, ἡ ὁποία κατανικᾶ κάθε ἀνθρώπινο καί, ἴσως, δικαιολογημένο φόβο: «φόβος δέν ὑπάρχει στήν ἀγαπη, ἀλλά ἡ τελεία ἀγαπη διώχνει τόν φόβο» (Α’ Ἰωαν. 4, 18). Τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουν ὅτι ἡ Koινωνία, δηλαδή ἡ σχέση, εἶναι καρπός ἀγάπης καί ἄθλημα ἐλευθερίας, ἀκριβῶς γιατί ἀγνοεῖ τήν καχυποψία, τίς ἐπιφυλάξεις καί τούς φόβους.

Τέλος, ἐπιβεβαιώνουμε τήν ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τήν τέλεση σέ αὐτούς τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν.

Ὃλες οἱ ἄλλες συζητήσεις καί οἱ ἀπόψεις πού ἀκούγονται τίς τελευταῖες ἡμέρες γιά τό ὅλο ζήτημα, ἀκόμη καί γιά ἐνδεχόμενη ἀπαγόρευση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ξεκινοῦν ἀπό διαφορετική ἀφετηρία, ἔχουν ἀλλότρια προσέγγιση καί ἐξυπηρετοῦν ἄλλες σκοπιμότητες.

Ὅλοι οἱ πιστοί, ὁ εὐσεβής καί γεμάτος ἀγάπη ὀρθόδοξος Λαός, οἱ Μοναχοί καί ὁ εὐαγής Ἱερός Κλῆρος τό ἐλάχιστο πού δικαιοῦνται ἀπό τούς συμμετέχοντες στόν δημόσιο διάλογο εἶναι ὁ σεβασμός πρός τήν πίστη τους καί τήν ἐπιλογή τους αὐτή καί νά ἀγαποῦν χωρίς φόβο καί ἀνασφάλεια.

 

 

Εὐχέτης πρὸς Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

+ Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

kafemauroeidiskafemauroeidiskafemauroeidis
Κοινοποιησέ το
Advertisement

Facebook

Πρόσφατα Άρθρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ