Πέμπτη , Νοέμβριος 14 2019
 7 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας
 7 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας

7 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας

Sharing is caring!

7 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 7 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 28 εβδομάδες, με ωριαία αποζημίωση

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.
 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κ.λ.π.)

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στοβιογραφικό είναι αληθή.

4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα..
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία.
10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού (Ε. Σταδίου 13-31, Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας), και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ε. Σταδίου 13-31, 24132 Καλαμάτα (Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας) υπόψη κας Γεωργάρα Πολυξένης (τηλ. επικοινωνίας: 2721020257). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσ πως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Καλαμάτας (Εθνικού Σταδίου 13-31, Καλαμάτα) τηλ. επικοινωνίας 27210 20257 κατά τις ώρες 09.00-14.00 από την Δευτέρα 21/10/2019 έως και Τετάρτη 30/10/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, όπου θα πρέπει να δηλώνουν:
i. εάν και σε ποια προγράµµατα και σε ποιο ∆ήµο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούμενο περίοδο
ii. σε ποια προγράµµατα επιθυµούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας (µέχρι τρία).
Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσληφθέντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τους όρους και κανονισµούς της σύµβασης καθώς και τα προγράµµατα που θα συντάξουν οι αρµόδιοι του Αθλητικού Οργανισμού όσον αφορά στην κάλυψη ωρών, το είδος των προγραµµάτων που θα τους ανατεθούν παρέχοντας στον Οργανισμό το δικαίωµα κλήσης του επόµενου στον πίνακα µοριοποίησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράµµατα.

Η προκηρυξη εδω

7 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας

 7 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας

Δες και αυτό

 7 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα

Sharing is caring!Κοινοποίησέ το0Tweet0sharesΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική …

shares